реклама

Д-р Полина Карастоянова за сп. Noblesse Oblige на БСК: Туризмът има нужда от нова визия и енергия

Доклад на Консултативен съвет по въпросите на туризма към Столична община (13.05.2021)

Туризъм 2020

Платформа на Националния борд по туризъм за устойчиво развитие на туризма

UNWTO Covid-19 Response by Countries 2020 Report

report

ВИДЕО: ХАРТА НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ 2020Цели да рестартира сектора своевременно, отговорно и чрез координираното въвеждане на нови здравословни и безопасни условия и протоколи за всяка част от веригата на туристическата дейност - включително пътуване, настаняване, храна, свободно време и забавление. Туризмът насърчава солидарността и приятелството и ще играе ключова роля за разширяване на доверието към дестинацията, с ползи, далеч надхвърлящи самия сектор, които ще тласнат икономиката ни към растеж. Хартата изразява декларираното желание на туристическия бизнес в България да отговори на очакванията на гостите за предприемане на мерки за създаване на сигурност в условията на Ковид -19 в местата за настаняване, хранене и развлечения, основана на насърчаване потреблението на продукти, произведени и изработени от български предприемачи.

НОВИНИ

Национален борд по туризъм изпълнява проект по програма „Добро управление“

Национален борд по туризъм изпълнява проект № BG05SFOP001-2.009-0150 с наименование „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики и законодателство в сектор „Туризъм“ “ по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ от Оперативна програма „Добро управление“. Партньор по проекта е Министерство на туризма. Проектът е на стойност 89 532 лв. и следва да бъде изпълнен за 18 месеца. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%. Размерът на европейското съфинансиране е 76 102,20 лв. Националното съфинансиране възлиза на 13 429,80 лв.

ТУРИЗМЪТ В ЦИФРИ

9311681
туристически посещения на чужденци в България през 2019 г.
1
ръст на посещенията на чужденци с цел почивка и ваканция през 2019 г. спрямо 2018 г.
4
млрд. евро приход от входящ туризъм за 2019 г.

СЪБИТИЯ

No Upcoming Events Found