Платформа на Националния борд по туризъм за устойчиво развитие на туризма

Националния борд по туризъм (НБТ), най-голямата работодателска организация в сектор Туризъм, член на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO), изготви платформа за стабилизиране, модернизиране и устойчиво развитие на туризма в следващото управление, която представя на основните политически формации.

Националният борд по туризъм счита, че единственият път за излизане от пандемията от КОВИД-19, постигане на икономически растеж и адекватна международна комуникация е ваксинация. Висок процент на ваксинация може да се достигне с въвеждане на Зелен сертификат за всички български граждани и съответно, за всички публични дейности и услуги.

Стабилизирането, модернизирането и устойчивото развитие на туризма в България следва да бъдат осъществени чрез следните политики:

  1. Зелени политики – трансформация на българския туристически продукт на базата на чиста природа, чиста вода, чиста храна, чиста енергия, което предполага създаването на цялостно нова концепция.
  2. Дигитални политики – трансформация на модела на комуникация и повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт чрез изработване на адекватни платформи, което предполага създаването на цялостно нова концепция.
  3. Инвестиционни политики – финансиране на ключови икономически проекти, свързани с туристическия сектор от европейските средства, заложени в Плана за възстановяване и развитие, както и в следващия програмен период 2021-2027 г.
  4. Институционални политики – реформа в модела на управление в сектор Туризъм, която включва: разширяване на функциите и правомощията на Министерството на туризма за ефективно управление на публичната държавна собственост (природни забележителности, археологически находки, културно-историческо наследство и т.н.), увеличаване на бюджета и укрепване на административния капацитет.
  • Изработване на нов стратегически документ 2020-2030 за развитието на туризма в България в контекста на преодоляване на пандемията COVID-19 и свързаните с нея икономически щети (2021-2025 г.), както и на модерен национален туристически бранд за успешното позициониране на България на международните туристически пазари след кризата.
  • Създаване чрез ЗТ на Национална хотелиерска и ресторантьорска туристическа камара /НХРТК/ и на Национална камара на туроператорите и туристическите агенции /КТОТА/.
  • Създаване на специализирана национална туристическа организация за осъществяване на международен маркетинг и реклама.
  • Възможност за ползване на ваучери за туризъм от всеки български гражданин, което гарантира социална равнопоставеност, оздравяване на туристическия сектор и свързаните с него отрасли, приходи в бюджета, в данъчната система и в БВП на страната.
  • Въвеждане на механизъм за издаване на електронни визи и на международната пактика за поставяне на визи „on arrival“ на граничните пунктове за пътувания с цел туризъм на граждани от Руската Федерация и Република Турция, които са ключови туристически пазари за България.

Националният борд по туризъм разполага с необходимата професионална експертиза и кадрови капацитет за участие в разработването и имплементирането на гореизложените тези.