ПОЛИТИКИ

Националният борд по туризъм подкрепя политики насочени към по-нататъщното развитие на българскив туризъм с цел създаване на нови работни места и подобряване на местните икономики:
да бъде разгледана нова концептуална рамка на Закона за туризма основана на принципа на разделение на властите и избягване на възможността на регулиращия орган да сертифицира и контролира сам себе си
да бъде посочен ясно ангажимента на държавата да управлява туристическите атракции – публична собственост и чрез тях да подобрава местните икономики и създава нови работни места както в в центъра, така и на отдалечени места и райиони, там където други икономики не могат да създадат работни места;
да бъде създадена Национална хотелска и ресторантьорска организация измежду всички категоризирани по реда на закона лица от Министерството на туризма с ясно представителство избирано от конгрес с ясен срок и мандатност на управителните органи. Законът за туризма да определи реда на нейното учредяване, управление и прекратяване;
да бъде създадена Национална организация на туроператорите и туристическите агенции измежду всички регистрирани по реда на закона лица от Министерството на туризма с ясно представителство избирано от конгрес с ясен срок и мандатност на управителните органи. Законът за туризма да определи реда на нейното учредяване, управление и прекратяване;
да бъде премахнат института на категоризация на местата за настаняване и регистрация на туроператорите и туристическите агенции, като несвойствена за държавата дейност и същата бъде поверена на националните организации. Националната организация на туроператорите и туристическите агенции да поеме управлението на Гаранционен фонд за отговорност на туроператора при организиране на пътувания с обща цена;
да бъде създадена Национална организация на екскурзоводите измежду всички вписани по реда на закона лица от Министерството на туризма с ясно представителство избирано от конгрес с ясен срок и мандатност на управителните органи. Законът за туризма да определи реда на нейното учредяване, управление и прекратяване;
да бъде създадена Национална организация на планинските водачи и ски учители измежду всички вписани по реда на закона лица от Министерството на туризма с ясно представителство избирано от конгрес с ясен срок и мандатност на управителните органи. Законът за туризма да определи реда на нейното учредяване, управление и прекратяване;
да бъде премахнат института на вписване на екскурзоводи, планински водачи и ски учители, като несвойствена за държавата дейност и същата бъде поверена към съответните национални организации;
да бъде разработен механизъм за защита труда на екскурзоводите, планинските водачи и ски учители чрез механизма на туристическата полиция;
да бъде преформулирана дейността на Организациите за управление на туристическите райони, като се приеме система за изграждане на Туристически бизнес паркове за осъществаване на връзка между екосистемите и предоставяните от тях услуги и бизнеса, на база на увеличаване производството и консумацията на местни плодове и зеленчуци в местата за хранене и развлечения и създаване на условия за доброволно плащане за екосистемни услуги от страна на бизнеса;
да бъде създаден механизъм за емитиране на ваучери за здравна превенция и подобряване използването на богатите минерални ресурси в полза на обществото;
да бъде регламентирано създаването на Регионални фондове за развитие на въздушните връзки, които да стимулират развитието на транспортни хъбове за привличане на туристи във времето извън активния туристически сезон;
да бъде подпомогнат бизнеса да засили директните хотелски дигитални продажби (HeBS Digital и AirBnB);
да развие с инструментариума на туризма свободни сцени на територията на общините за споделяне на визуални изкуства, литература, музика, танци и театър чрез изграждане на платформа на Кооперативи за изкуства;
да изработи механизъм за определяне на Национално съкровище № 1 и извърши подреждане на туристическите атракции – публична собственост в Националния регистър на туристическите атракции;
подкрепя предложението на Националния борд по туризъм и Българския съюз за балнео спа туризъм за достигане на средна брутна работна заплата в туристическия сектор от 1400 евро с хоризонт 2026 година. Едновременно с това да бъдат засилени ангажиментите на бранша в обучението и преквалификацията на своитекадри от средно и висше управленско ниво.
подкрепа за въвеждането на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), с която Министърът на туризма разработва, изгражда и поддържа Национален туристически регистър, като единна информационна система, която ще свърже в реално време регистрите на хотелите с Министерство на туризма, Министерството на вътрешните работи, Националната агенция по приходите и общините. Очакваме въвеждането и през 2017 г. да доведе до изсветляване на сектора и да допринесе за по-добра събираемост на постъпленията от туристическата дейност.