Transition Pathway For Tourism
Източник и снимка: ЕК

Еврокомисията представи план-график за прехода към устойчив туризъм

Европейската комисия (ЕК) представи на 8 февруари 2022 г. първи план-график на прехода към устойчива, екологична и цифрова туристическа екосистема по време на Дните на промишлеността на ЕС, съобщи представителството на ЕК в София.

Става дума за програма, създадена съвместно с участниците в туристическата екосистема, в който подробно се описват ключовите действия, цели и условия за постигане на екологичния и цифровия преход и дългосрочната устойчивост на сектора. Комисията прикани участващите страни да се включат в неговото изпълнение.

План-графикът на прехода призовава туристическата общност да приложи мерки в двадесет и седем области. Сред тях изпъкват изискванията за инвестиране в кръговост с цел намаляване на използването на енергия и вода, генерирането на отпадъци и замърсяването, като същевременно се отговори по-добре на нарастващото търсене на устойчив туризъм; подобряване на практиките за обмен на данни, за да се даде възможност за нови иновативни туристически услуги и да се подобри устойчивото управление на дестинациите; както и инвестиране в умения, за да се гарантира наличието на квалифицирана работна сила и привлекателни кариери в туристическата екосистема.

При откриването на това знаково събитие, посветено на туризма, комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: „Изключително съм доволен, че днес можем да ви представим резултата от месеците на сътрудничество между всички заинтересовани страни. Като работихме заедно, представихме обща визия за туризма в ЕС и постигнахме съгласие относно начините за осъществяването ѝ. Този план-график ще определи програмата за европейския туризъм за следващото десетилетие. Днес бих искал да приканя всички заинтересовани страни да се присъединят към процеса на съвместно изпълнение“.

Документът Transition Pathway For Tourism може да прочетете тук.

Разработването на план-графика на прехода за туризма започна през юни 2021 г. с консултация със заинтересованите страни относно сценариите за прехода на екосистемата. Бяха проведени няколко семинара и срещи със заинтересованите страни, за да се задълбочи дискусията и да се доразвият предложенията.

Този план-график на прехода е първият, осъществен като част от по-широкообхватно действие, обявено в актуализацията на промишлената стратегия, публикувана на 5 май 2021 г., в която Комисията призова промишлените екосистеми да ускорят екологичната и цифровата трансформация и да повишат устойчивостта на европейската икономика. Той постави началото на принципа на създаване на план-графици на прехода съвместно със заинтересованите страни като основен инструмент за сътрудничество за екологичната и цифровата трансформация на промишлените екосистеми. Понастоящем Комисията работи по съвместното създаване на план-графици за мобилността, строителството, енергоемките отрасли, екосистемите в близост и екосистемата на социалната икономика.

План-графикът на прехода за туризма допринася и за изпълнението на призива на Европейския съвет в заключенията му от 27 май 2021 г., в които „Комисията и държавите членки, в сътрудничество със съответните заинтересовани страни, се приканват да изготвят европейска програма за туризма“.

План-графикът на прехода за туризма отговаря на изложените по-горе призиви и проправя пътя за ориентиран към бъдещето преход и дългосрочна устойчивост на туристическата екосистема до 2030 г. и след това.

Активното включване на всички участници в сектора ще бъде от ключово значение за успеха на екологичния и цифровия преход. Ето защо днес Комисията стартира онлайн проучване, приканващо туристическата общност в ЕС да сподели информация за своите индивидуални и колективни ангажименти и да изрази интерес към съвместна работа по осъществяването на прехода. Комисията ще работи със заинтересованите страни за насочване, подкрепа и проследяване на напредъка на прехода.