проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов

Проф. дтн инж. Николай Вълканов е член на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм и представлява „Боровец Хилс” ЕООД.

Проф. д.т.н. инж. Вълканов е собственик и Председател на Управителния съвет на „Минстрой холдинг” АД, което в чиято структура е „Боровец Хилс” ЕООД.

Г-н Вълканов е завършил Техникум по фина механика и оптика в София, а след това Минно-геоложкия университет. Той е доктор на техническите науки. Член е на президиума на Световния минен конгрес от 1992 г. Проф. д.т.н. инж. Вълканов е член на Изпълнителното бюро на Научно-техническите съюзи по минно дело, геология и металургия. Председател е на Българското маркшайдерско дружество. Председател е на настоятелството на Минно-геоложкия университет. Бил е директор на Научно- изследователския технологичен институт по минно строителство от 1985 до 1990 г. Проф. д.т.н. инж. Вълканов работи в „Минстрой холдинг” от 1975 г., от 1990 г. е генерален директор, а от 1999 г. е председател на Съвета на директорите.