НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закони, подзаконови актове и европейски директиви в областта на туризма
ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

В сила от 26.03.2013 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013 г.
Европейски директиви в сферата на туризма