заседание заседание на НБТ на 28 май 2019 г.
Източник и снимка: НБТ

Заседание на УС, КС и членове на НБТ на 28 май 2019 г.

На 28 май 2019 г. в централния офис на НБТ в София се проведе разширено заседание на Управителни съвет (УС), Контролния съвет (КС) и членове на Националния борд по туризъм (НБТ).

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

 1. Работна среща с г-жа Лилия Арсова, директор на Дирекция „Туристическа политика“, Министерство на туризма за обсъждане на промените на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.
 2. Отчет за събираемостта на членския внос на Сдружението за 2019 г.
 3. Приемане на нови членове на Сдружение Национален Борд по Туризъм:
  • „АРТ СТИЛ – ДАНИЕЛА КОМЕРС” ЕООД, управител г-жа Даниела Димитрова – за редовен член – юридическо лице
  • Г-н Борислав Велков, председател на СД на НДК – за индивидуален член – физическо лице;
  • Д-р Кирил Калев – Директор програма „Христо Ботев“, БНР – за индивидуален член – физическо лице;
 4. Обсъждане на членството на НБТ в:
  • Българска Стопанска Камара
  • Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес”
 5. Излъчване на представители на НБТ в местни и международни организации:
  • Г-н Красимир Гергов – кандидат за член на УС на БТПП;
  • Г-н Мартин Захариев – кандидат за член на УС на БСК;
  • Г-жа Полина Карастоянова – Member of the World Committee on Tourism Ethics, UNWTO.
 6. Обсъждане и планиране на подготовката на церемонията на годишните награди Розата на НБТ – дата, място, регламент, финансиране и др.
 7. Разни.

заседание
заседание