ЕС лого

Всичко за Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ от Национален план за възстановяване и устойчивост

1. Цел на процедурата:

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите чрез:
Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите;
Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
Намаляване на разходите за енергопотребление;
Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 ).

2. Кой може да кандидатства?

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии:
Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) или да са Големи предприятия – предприятия, които не отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) №651/2014.
Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието (Нетни приходи от продажби):

Микропредприятие ≥ 70 000 лева
Малко предприятие ≥ 150 000 лева
Средно предприятие ≥ 650 000 лева
Голямо предприятие ≥ 3 500 000 лева

3. За какви дейности може да се кандидатства?

– Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
– Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
– Дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
– Дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
– Дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
– Дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
– Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ.

ВАЖНО! Задължително изискване е след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки, във всяка сграда, включена в ПИИ, да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

Планираната продължителност на всяко ПИИ, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца, но не по-късно от 30.06.2026 г. включително.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция до 30 юни 2026 г. включително. (Важи за ПИИ в режим съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 (ОРГО).

Допустими разходи, финансирани със средства от МВУ:
– Разходи за строително-монтажни работи (СМР)/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
– Разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;
– Разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
– Разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ;
– Разходи за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
– Разходи за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
– Разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;
– Разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

Наличният финансов ресурс по процедурата е разпределен на база вида на предприятията по категории – МИКРО-/МАЛКИ, СРЕДНИ И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ, както и на следните компоненти:
Компонент 1 – ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, и
Компонент 2 – ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, включително в сектор „Туризъм“.

5. Максимален срок за изпълнение на проекта

Планираната продължителност на всяко проектно предложение, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца.

6. Какъв е размера на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 235 200 000,00 лева без ДДС, разпределени, както следва:

Категория предприятия Компонент 1 Компонент 2 Общ размер на финансовите средства, в лева
Сгради на предприятия в сферата на производството (33%) Сгради на предприятия в сферата на търговията и услугите (67%)
Микро-/малки предприятия (25%) 19 404 000,00 39 396 000,00 58 800 000,00
Средни предприятия (35%) 27 165 600,00 55 154 400,00 82 320 000,00
Големи предприятия (40%) 31 046 400,00 63 033 600,00 94 080 000,00
Общо: 77 616 000,00 157 584 000,00 235 200 000,00

7. Какъв е размерът на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция?

В зависимост от нуждите си и спецификата на съответното предложение за изпълнение на инвестиция, кандидатите могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна/минимална помощ (de minimis), както следва:

„Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014). За ПИИ в режим по чл.38 на ОРГО кандидата представя Декларация Приложение Г и Г2.

Максималните интензитети на средствата по чл.38 на ОРГО са както следва:
– Максимален интензитет на помощта е 45% от допустимите разходи за ПИИ извън територията на ЮЗР (NUTS2);
– Максимален интензитет на помощта е 35% за ПИИ на територията на ЮЗР (NUTS2).

За място на изпълнение на ПИИ се приема местоположението на обекта на интервенция (сграда), която е включена в ПИИ.

ВАЖНО! Максималният интензитет на помощта може да се увеличи с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия по смисъла на Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014.

„Минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Средства може да се предоставят единствено под формата на минимална помощ в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта de minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.), съгласно който максималната стойност на помощта, предоставена за период от 3 години на едно и също предприятие (съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламента), не може да надвишава 200 хил. евро, а по отношение на автомобилните превози за чужда сметка или срещу възнаграждение – 100 хил. евро.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидатите при режим “минимална помощ“ (de minimis) е, както следва:
за Микро-, малки, средни и големи предприятия: 65% максимален интензитет на помощта от допустимите разходи.

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са, както следва:

Категория предприятия Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева
Микропредприятия 35 000,00 100 000,00
Mалки предприятия 300 000,00
Средни предприятия 100 000,00 500 000,00
Големи предприятия 1 500 000,00

8. Критерии и методика за оценка на проектните предложения

Критерии за оценка на качеството Максимален брой точки Източник на проверка
1 Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – като отношение на кв.м РЗП обновена  инфраструктура към броя на сградите с подобрена инфраструктура – кв. м РЗП / брой сгради 25 Разгърната застроена площ, посочена в доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на по чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или във валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на  Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. по чл. 48 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 2). В случай на повече от един обект на интервенция се сумира РЗП на всички сгради, включени в ПИИ, и се разделя на броя сгради.
> 1250 кв. м РЗП 25
> 1000 кв. м РЗП ≤ 1250 кв. м РЗП 20
> 750 кв. м РЗП ≤ 1000 кв. м РЗП 15
> 500 кв. м РЗП ≤ 750 кв. м РЗП 10
≤ 500 кв. м РЗП 5
2 Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки – kWh/год. 25 Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на Наредба  № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. (за сградите от компонент 2). Енергийните спестявания се изчисляват по следната формула: % спестявания = {Общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние в kWh/год. – обща първична невъзобновяема енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет в kWh/год} / {Общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние в kWh/год.} х 100 . Изчислява се средноаритметичната стойност за проекта в случай на повече от един обект на интервенция/ сграда.
> 50% 25
> 45% ≤ 50% 20
> 40% ≤ 45% 15
> 35% ≤ 40% 10
≥ 30% ≤ 35% 5
3 Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) –  тон CO2 екв. 25 Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. (за сградите от компонент 2). Изчислява се като разлика между стойността на актуалните емисии CO2 преди ЕСМ и стойността на емисиите CO2 след ЕСМ. Общата стойност на емисии CO2 за проекта се сумира в случай на повече от един обект на интервенция/сграда.
> 125 т CO2 екв. 25
> 100 т CO2 екв. ≤ 125 т CO2 екв. 20
> 75 т CO2 екв. ≤ 100 т CO2 екв. 15
> 50 т CO2 екв. ≤ 75 т CO2 екв. 10
≤ 50 т CO2 екв. 5
4 Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв./kWh/год.  (лева за 1 kWh годишна спестена енергия) 25 Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сградите от компонент 1) или валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. (за сградите от компонент 2). Изчислява се като общата стойност на цялата инвестиция (БФП плюс собствено участие) в лева по ПИИ се раздели на очакваното количество спестена първична невъзобновяема енергия в kWh/г.
≤ 3,00 лв./kWh/год. 25
> 3,00 лв./kWh/год. ≤ 3,50 лв./kWh/год. 20
> 3,50 лв./kWh/год. ≤ 4,50 лв./kWh/год. 15
> 4,50 лв./kWh/год. ≤ 5,50 лв./kWh/год. 10
> 5,50 лв./kWh/год. 5
Максимален брой точки: 100

ВАЖНО! Предложения, получили минимум 55 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

В случай че предложенията имат равен брой точки на критерии за оценка на качеството, те ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по посочените по-долу критерии при спазване на следната последователност:
1. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г;
2. Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – кв. м РЗП на сградата;
3. Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи);
4. Процент енергийни спестявания в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия.

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 15.06.2023 г.