ЕС лого

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Наближава крайният срок за подаване на проектни предложения: 22.02.2024 г.; 17:00 ч. по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-1.012 УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

1. Наименование на програмата: ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

2. Наименование на приоритета и специфичната цел:
ПРИОРИТЕТ 1: Насърчаване на заетостта и развитието на умения
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: „Подобряване на достъпа до трудова заетост и мерки за активизиране за всички лица, търсещи работа, и най-вече за младите хора, по-специално
чрез изпълнението на гаранцията за младежта, за дългосрочно безработните и групите в неравностойно положение на пазара на труда и за неактивните лица, както и чрез насърчаване на самостоятелната заетост и социалната икономика“

3. Наименование на процедурата: BG05SFPR002-1.012 УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

4. Измерения и кодове за видовете интервенции:
(в т.ч.) 17 – Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство

Цел на процедурата: Осигуряване на устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания.

Обосновка: Настоящата операция подкрепя изпълнението на Специфичните препоръки за България за 2020 г. „…да засили активните политики по отношение на пазара на труда”. Операцията цели устойчива интеграция на пазара на труда на лица в неравностойно положение чрез предоставяне на стимули за заетост на работодатели, възможности за подкрепа на работното място чрез ментор, както и подкрепа за транспорт от и до работното място за лица от целевите групи, които започват заетост в друго населено място.

По операцията е предвидена специфична подкрепа за адаптиране на работното място за хора с трайни увреждания в отговор на Специфичните препоръки, отправени към
България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г. Предвидените дейности се базират на извода на ЕК относно: „за хората с увреждания все още е трудно да водят независим живот“. Делът на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, продължава да е голям. Равнището на заетост на хората с увреждания продължава да е едно от най-ниските в ЕС, като разликата е много голяма спрямо хората без увреждания. Извън това, според редица доклади, анализи, изразени позиции, включително от страна на неправителствени организации, България се поставя на едно от първите места в ЕС по липса на достъпност на средата. Предоставянето на адаптирани работни места ще позволи на хората с увреждания да се интегрират пълноценно на пазара на труда. Настоящата операция е в отговор и на Специфичната препоръка 2 за 2020 г. „…Да подобри достъпа до работа от разстояние“, като операцията предвижда възможност за оборудване на работни места за лица с трайни увреждания, които извършват работа от разстояние съгласно Раздел VIIIб от Кодекса на труда. Операцията допринася за изпълнението на принцип 3 „Равни възможности“, принцип 4 „Активна подкрепа за заетостта“ и принцип 17 „Интеграция на хората с увреждания“ от Европейския стълб за социални права.

9. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални
размери на помощта, приложими както за слабо развити региони, така и за регион в преход:

– Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 40 000 лева
– Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

В минималния и максималния размер на безвъзмездната финансова помощ се включват планираните преки и непреки разходи в бюджета на всяко едно проектно предложение.

10. Процент на съфинансиране:
По настоящата процедура не се изисква съ-финансиране от страна на кандидатите

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДОКУМЕНТА в PDF