село в Родопите

Учреден е туристическият район „Родопи“

В Областна администрация Смолян се проведе заседание за учредяване на Организация за управление на туристически район (ОУТР) „Родопи“. Това е първата подобна структура в страната, съгласно изискванията на Закона за туризма.

Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм, провеждане на регионализирана туристическа политика, съобразена с териториалните особености и специфики на различните части на страната. Целта е тя да осъществява ефективен регионален маркетинг, който да направи районите разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на международния пазар.

Осемнадесет общини от общо 27, попадащи в географския обхват на туристически район „Родопи“ и 12 туристически сдружения от областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково са учредители на ОУТР „Родопи“. За седалище на бъдещата организация със заповед на министъра на туризма, е определен град Смолян.

Учредителното събрание прие устав и програмна декларация на ОУТР „Родопи“. Избран е Управителен съвет, чийто състав гарантира равнопоставено представяне на общини и туристически сдружения от всички пет административни области и паритет на представителството на общини и сдружения в 15-членият управителен съвет и Контролния съвет. Единодушно за председател бе избран д-р. Костадин Коев, кмет на община Велинград. Контролният съвет включва кметовете на Ивайловград и Неделино и представител на Министерство на туризма, съгласно изискванията на Закона за туризма.