National Board of Tourism

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първото тримесечие на 2020 година

туристическо лого на България

туристическо лого на България

През първото тримесечие на 2020 г. 490.7 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 83.3%, са пътували само в страната, 14.2% – само в чужбина, а 2.5% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години намалява с 47.2%.

Това показват предварителните данни на НСИ.

През първото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години – 242.8 хил., или 49.5% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 25 – 44 години – 87.8% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 – 24 години е най-голям – 30.5% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел „посещение на близки“, докато тези, реализирани в чужбина, са за „почивка и екскурзия“, посочени съответно от 48.3 и 43.4% от тях.

През първото тримесечие на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 581.7 хил., или 95.1% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 98.0%, а на тези в чужбина – 74.7%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 37.4%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 35.2%.

През първото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 151.75 лв. в страната и 674.37 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 155.45 лв. в страната и 1 237.85 лв. в чужбина.

От 2012 г. статистическото изследване на туристическите пътувания и разходите за туризъм на населението се извършва в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на
Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните, уточняват от НСИ.

Изследването е представително и се провежда въз основа на извадка от домакинствата в страната. Обект на изследването е населението на възраст 15 и повече навършени години в България. Анкетират се всички лица от домакинствата, които са попаднали в извадката. За оценка
на резултатите от изследването са използвани данни от текущата демографска статистика за населението на страната на възраст 15 и повече навършени години по местоживеене (градове и села), пол и възрастови групи към края на 2019 година.

Туристическо пътуване – всяко лично или професионално пътуване на хора извън мястото, в което живеят, за период не повече от една година и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане.

Туристическите пътувания могат да бъдат:
Лични – почивка, посещения на културни мероприятия, спортуване, лечение, обучение, религиозни мероприятия, гостуване на близки и приятели и други.
Професионални – командировки, сключване на сделки, участие в конференции, конгреси и други.

Посетител – всеки пътуващ, пристигащ на място, което не е неговата обичайна среда, за не повече от една година и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане. Хората, пътуващи ежедневно или седмично за работа, обучение, пазаруване, посещение на лекар и др., се изключват от определението за посетител.

Обичайната среда на един човек включва както местата, разположени в близост до жилището му, така и местата, посещавани често от него. Понятието „обичайна среда“ има две измерения – съседство и честота на посещенията. Местата, разположени близо до мястото на живеене на един човек, са част от неговата обичайна среда дори ако те се посещават рядко – например ако мястото, където се намира вилата или къщата за почивка, е разположено близо до жилището, но се посещава рядко, то е част от обичайната среда за даден човек.

Exit mobile version