туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. 490.7 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 83.3%, са пътували само в страната, 14.2% – само в чужбина, а 2.5% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години намалява с 47.2%.

Това показват предварителните данни на НСИ.

През първото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години – 242.8 хил., или 49.5% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 25 – 44 години – 87.8% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 – 24 години е най-голям – 30.5% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел „посещение на близки“, докато тези, реализирани в чужбина, са за „почивка и екскурзия“, посочени съответно от 48.3 и 43.4% от тях.

През първото тримесечие на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 581.7 хил., или 95.1% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 98.0%, а на тези в чужбина – 74.7%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 37.4%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 35.2%.

През първото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 151.75 лв. в страната и 674.37 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 155.45 лв. в страната и 1 237.85 лв. в чужбина.

От 2012 г. статистическото изследване на туристическите пътувания и разходите за туризъм на населението се извършва в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на
Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните, уточняват от НСИ.

Изследването е представително и се провежда въз основа на извадка от домакинствата в страната. Обект на изследването е населението на възраст 15 и повече навършени години в България. Анкетират се всички лица от домакинствата, които са попаднали в извадката. За оценка
на резултатите от изследването са използвани данни от текущата демографска статистика за населението на страната на възраст 15 и повече навършени години по местоживеене (градове и села), пол и възрастови групи към края на 2019 година.

Туристическо пътуване – всяко лично или професионално пътуване на хора извън мястото, в което живеят, за период не повече от една година и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане.

Туристическите пътувания могат да бъдат:
Лични – почивка, посещения на културни мероприятия, спортуване, лечение, обучение, религиозни мероприятия, гостуване на близки и приятели и други.
Професионални – командировки, сключване на сделки, участие в конференции, конгреси и други.

Посетител – всеки пътуващ, пристигащ на място, което не е неговата обичайна среда, за не повече от една година и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане. Хората, пътуващи ежедневно или седмично за работа, обучение, пазаруване, посещение на лекар и др., се изключват от определението за посетител.

Обичайната среда на един човек включва както местата, разположени в близост до жилището му, така и местата, посещавани често от него. Понятието „обичайна среда“ има две измерения – съседство и честота на посещенията. Местата, разположени близо до мястото на живеене на един човек, са част от неговата обичайна среда дори ако те се посещават рядко – например ако мястото, където се намира вилата или къщата за почивка, е разположено близо до жилището, но се посещава рядко, то е част от обичайната среда за даден човек.