лого НБТ

Становище на сдружение Национален борд по туризъм от 21 ноември 2017 г.

Изпълнителният директор на сдружение Национален борд по туризъм Мартин Захариев представи становище относно План за действие за природата, хората и икономиката и Проект на Заповед за обявяване на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за местообитанията и заповеди за изменение и допълнение на режимите на защитени зони BG0002051 „Калиакра”, BG0002097 „Белите скали“ на Министъра на околната среда и водите, оповестени за обществено обсъждане на 01.11.2017 г. на електронната страница на МОСВ.

Становището е адресирано до Европейската комисия, Представителството на Европейската комисия в Република България, Министерството на околната среда и водите, г-н Кармену Вела, еврокомисар по околна среда на ЕК, и г-н Нено Димов, министър на околната среда и водите.

В становището се казва:

В План за действие за природата, хората и икономиката изрично е посочено, че опазването на околната среда, съвместно с устойчивото икономическо развитие чрез въвеждане на ограничения и забрани с цел постигане целите за опазване на биологичното разнообразие в Държавите-членки на ЕС, следва да става изключително прозрачно, с участие на широк кръг лица: обществени организации, собственици на засегнати от ограниченията имоти, след оповестяване по подходящ и достъпен начин на набраните автентични първични данни, теренни проучвания, периодите на извършените проучвания, лицата, извършили анализи и проучвания, с какви средства е извършено проучването и по чие възлагане, с цел да се избегнат съмнения за конфликт на интереси и налагане на ограничения в по-голям обхват, на основание предположения и изследвания от миналия век, без наличието на безспорни научни данни, проверени чрез теренни проучвания. Всяка държава-членка на ЕС следва да оповести по-подходящ и достъпен начин данни за мрежата на „Натура 2000“ в обхват върху целия ЕС и кандитати за членове на ЕС. Следва да се държи сметка, като се правят изключения и не се налагат ограничения по опазване на определени видове и местообитания ценни за общността, но с устойчиво развитие и възпроизвеждане на територията на дадена държава-членка, където е широко разпространено и да не се налагат ограничения в други държави-членки, където същите видове и/или местообитания са по-рядко застъпени, поради климатичните особености в района. Идеята на „Натура 2000“ е за опазване на биоразнообразието в Европа в типичните райони на даден вид и/или местообитание, а не да се опазват или да се опитват да се опазват нетипични, единични и/или случайно развили се видове в определени райони, респ. да се възстановяват с публични средства и да се налагат ограничения без анализ възможно ли е изобщо да се случи и всичко това за чия сметка ще бъде.

Обществото в икономически слабо развитите райони на РБългария не може еднозначно да си отговори на въпроса: Защо следва да се налагат забрани за строителство и земеделие върху огромна площ, при наличието на вече въведени ограничения в национални паркове, резервати и защитени територии и местности? Защо определянето на границите на защитените зони по „Натура 2000“ в РБългария, със санкцията на ЕК е направено от неправителствени екологични организации с неясно финансиране, изключително непрозрачно, след провеждане на процедури без възможност за съдебен или друг контрол, при пълна липса на участие на собствениците на засегнати територии и заинтересовани лица, по предположения и непроверени научни сведения, датиращи от миналия век, без да се вземат актуални данни към 01.01.2007 г. от Общините и Областните управи за одобрени териториални устройствени планове, издадени разрешения за строеж, одобрени други устройствени планове, имащи значение за устойчивото икономическото развитие на даден регион, както и за актуалните обработваемите земеделски земи и одобрени проекти за земеделие.

Туризмът в РБългария е пряко ангажиран с опазването на околната среда, но е необходимо и неговото развитие. Това са две дейности, наразривно свързани, и забрана за строителство на туристически обекти по българското Черноморие и планини /традиционно място за почивка на хората/, на практика спира развитието на туристическия бранш и поставя страната в неравностойно положение спрямо останалите държави–членки на ЕС. Туризмът и съпътстващата го дейност оказват най-малко влияние върху околната среда. При въвеждане на ограничения и забрани в защитените зони по „Натура 2000“ следва да се допускат изключения за изграждане на туристически комплекси, спортни съоръжения, включително допускане на практикуване на спорт в прилежащата морска територия и изграждане на яхтени пристанища. В РБългария туризмът е сезонен, което оказва благоприятно влияние върху биоразнообразието и в голяма степен не оказва влияние в размножителните периоди.

Забраните, заложени в проект на Заповед за обявяване на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за местообитанията, са несъвместими с одобрени проекти за реализиране на туристически комплекси в слабо развити икономически райони и с трайни демографски проблеми.

Няма пречка икономическото развитие на района да стане съвместно с опазване на околната среда, като следва да се търси баланса, а не да се налага пълна забрана за строителство в района при липса на безспорни научни данни за естествени природни местообитания.

Когато са одобрени териториални устройствени планове/проекти преди влизане на РБългария в ЕС, не може с лека ръка да се забранява строителството по одобрените проекти, независимо дали последното е започнало, респ. дали са издадени или не разрешения за строеж. След като са били спазени изискванията в националното ни законодателство при одобряване на териториалните проекти, не би трябвало срещу одобрените да се предприемат ограничителни мерки, както е направено в проекта на заповедта и в действащата към момента заповед с наложени временни забрани.

От забраната за строителство на проекто-заповедта за защитена зона „Комплекс Калиакра“ следа да бъдат извадени всички урбанизирани имоти, имоти с одобрени териториални устройствени планове, с ПУП-ПРЗ, респ. и такива, приложени на място, с частично реализирано строителство /подземни комуникации/. Според оповестената публична информация, засегнатите урбанизирани имоти с прокто-заповедта за ЗЗ „Комплекс Калиакра“ са 35% т.е. съгласно Критерии за оценка на достатъчността на областите за местообитанията, изброени в Приложение I, и за видовете, изброени в Приложение II, от Директивата за местообитанията НЯМА ПРЕЧКА ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯТА НА ПРОЕКТО-ЗАПОВЕДТА. Това ще доведе до намаляване на създалото се обществено напрежение в района на Калиакра, ще предоврати безброй съдебни и други процедури срещу Държавата за компенсиране на собственитиците на имоти, както и ще се създадат предпоставки за активно участие на населението в бъдещите проекти по опазване, управление и развитие на екологична мрежа „Натура 2000“.

Пълният текст на документа прочетете ТУК.