лого НБТ
Източник: НБТ

Становище на НБТ относно: Глава четвърта, Раздел II.2 от НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община

На 12 юли 2018 г. сдружение Национален борд по туризъм (НБТ) изпрати отворено писмо до Столичен общински съвет чрез Кмета на Столична община г-жа Фандъкова, подписано от г-н Красимир Гергов, Председател на УС на НБТ, и г-жа Полина Карастоянова, Изпълнителен директор на НБТ.

Пълният текст на писмото:

Уважаеми дами и господа Общински съветници,
Уважаема госпожо Кмет
Средствата отделяни за наемане на паркоместа в режим на платено паркиране на ППС – „Служебен абонамент“, са немаловажен фактор за развитието и финансовата стабилност на хотелиерските предприятия и особено на малките и средните фирми. Предвиденият времеви диапазон за ползване на наетите паркоместа в режим на „служебен абонамент“, както и предвидената за целта цена, която следва да се заплати, не покриват нуждите на хотелиерския и ресторантьорски бизнес и се отразяват негативно върху мобилността на нашите клиенти и доставчици. Ръководните общински органи би следвало да осъществяват баланс на интересите на обществото като цяло и частния бизнес в туризма.
Анализът на хотелиерската и ресторантьорска дейност в град София – тяхната продължителност, натовареност на потока от клиенти и наличните свободни паркоместа, налагат няколко основни извода:
  1. Работното време на средствата за подслон (хотели) и заведенията за хранене и развлечения започва и приключва по време различно от стандартното работно време на останалите държавни, общински и частни предприятия. Хотелите работят денонощно, а всички заведения за хранене и развлечения работят до 23-24:00 часа всеки ден, както в работни, така и в неработни дни, без изключения.
  2. Натовареността на потока от клиенти също е различна в сравнение с останалите предприятия и офиси. Тя е значително по-голяма след 19:00 часа през работните дни и почти целодневна през почивните дни.
  3. Местоположението на повечето средства за подслон и заведения за хранене и развлечения е в централните части на град София и липсата на регламентация за ползване на паркоместа в режим на „служебен абонамент“ за времето след 19:00 часа на работните дни, и целодневно през почивните, води до възникване на проблеми със съседите, ограничаване възможността на клиентите да ползват нашите услуги, което от своя страна води до по-ниски приходи както за нас, така и за общинския бюджет.
Въз основа на горепосочените изводи имаме следните предложения за промяна в Раздел II.2 „Режим на платено паркиране на ППС – „Служебен абонамент“от Наредба за организация на движението на територията на Столична община:
  1. Да се удължи времевия диапазон за ползване на наетите паркоместа в режим на „служебен абонамент“ както следва: в работни дни в часовия диапазон от 08:00 до 24:00 часа, а в събота и неделя от 08:00 до 20:00 ч.;
  2. Режимът да е валиден за всички зони за платено паркиране, както и извън зона;
  3. Този режим на платено паркиране „Служебен абонамент“ да се допуска само за собственици, ползватели и/или наематели на средства за подслон и заведения за хранене и развлечения.

(Подписи)

Версия за печат (в pdf формат)