лого НТБ с IHRA & UNWTO
Източник и снимка: НБТ

Становище на Националния борд по туризъм към Проект за изменение на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

След проведената работна среща с екипа на Министерството на туризма, който ръководи експертната група по Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията Националния борд по туризъм (НБТ) внесе общо становище в МТ.

Публикуваме пълния текст на становището на НБТ с отправените предложения и допълнения:

 1. В чл. 11 да отпадне т. 6 – „поддържане на специална рубрика в сайта на туристическия обект или осигуряване по друг начин на възможност за туристите да отразят отзивите си“– като изискване към местата за настаняване и заведенията за хранене, тъй като има достатъчно предвидени възможности това да се случва – Фейсбук-страници и др.
 2. В чл. 15, ал. 2 да отпадне текстът, който гласи, че в заявлението за категоризация следва да се посочва сайта, с който се рекламира хотела.
 3. Залагане на механизъм, при който хотелът и прилежащите към него обекти за хранене – ресторант, барове и други да могат да бъдат категоризирани с едно заявление, в една обща процедура. В този смисъл в чл. 10 да се добави нова ал. 2 със следния текст „Когато обект или обекти по предходната разпоредба функционално попадат или принадлежат към място за настаняване, категоризацията може да се извършва в една обща процедура с общо заявление
 4. Предлаганите текстове за промени не съобразяват коректно така наречените заварени случаи и в този смисъл следва да се прецезират преходните и заключителните разпоредби, като се спазва принципа, че вече категоризиран хотел с издадено разрешение за ползване и категоризация не следва да бъде подлаган на архитектурни и конструктивни промени, заради промените в наредбата. Следва да се предвиди, че новите промени са приложими занапред и нямат действие с обратна дата. В този смисъл да се добави в §6 от ПЗР ал.4 със следния текст „Сгради за места за настаняване и заведения, които са категоризирани преди настоящото изменение /да се посочи дата/ продължават дейността си без да правят архитектурни промени, съгласно последната действаща категоризация
 5. Не са направени детайлизации относно прилагането на изискванията и правилата за сгради, които представляват паметници на културата или съществува друга нормативна или фактическа пречка за привеждане към изискванията на наредбата. Следва да предложим общ текст, който да предвижда, че при проектиране на места за настаняване следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и наредбите към него, както и функционалните изисквания за категоризация. Недопустимо е в подзаконов нормативен акт към Закона за туризма по същество да се приемат правни норми, които биха влезли в колизия с нормите уреждащи обществените отношения по повод извършване на строителството, а именно Закона за устройство на територията и наредбите към него, Закона за кадастъра и други.
  В този смисъл да се добави в §6 от ПЗР нова ал.5 със следния текст: “За сгради с места за настаняване, въведени в експлоатация или ползване по надлежния ред и категоризирани преди влизането в сила на настоящата наредба, както и за места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, попадащи в сгради паметници на културата не се прилагат архитектурни, инженерни и технически критерии, които обективно не могат да бъдат изпълнени на място, поради архитектурна, техническа или друга нормативна пречка. Тези обекти за настаняване, заведения за хранене и развлечения, и питейни заведения се категоризират по изключение по категорията, която биха получили, при преобладаващо изпълнение на останалите критерии, заложени в Приложение № 1 към наредбата.

В приложението са заложени множество количествени и технически критерии, част от които следва да се решават на ниво управление на обектите в съответствие на конкретната концепция на продукта.

Дискутираната бъдеща инициатива за промени на Закон за туризъм:

 • Промяна на органа, определящ категорията – чл.6, ал.1, т.32
 • Промяна на видовете места за настаняване и заведения за хранене – чл.123 и чл.124 – да се намалят критериите относно определянето на вида на мястото за настаняване, с оглед факта, че съвременният туристически продукт включва повече от един от посочените критерии в чл. 123 от Закона за туризма.
 • Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към местата за настаняване, да получават категория, различна от тази на мястото за настаняване, без да има ограничение в разликата между броя на звездите на двата обекта – чл. 121, ал. 4
 • Да отпадне изискването по чл. 129, ал. 2, т. 2, буква „в“ за представяне на документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическата дейност – при категоризиране на „стаи за гости“ и „апартаменти за гости“. Необходимо е разпоредбата да отпадне и да се изгради цялостна концепция за отдаването на апартаменти под наем за туристическа дейност в градовете.