Министерство на туризма
Източник и снимка: Министерство на туризма

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАСОКИ за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение по Постановление № 151 от 3 юли 2020 година

Министерството на туризма публикува СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАСОКИ за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение по Постановление № 151 от 3 юли 2020 година. Представяме пълния текст:

На работодатели в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ могат да се изплащат средства за запазване на заетостта след периода на извънредното положение както за работници и служители, назначени на постоянен трудов договор, така и за сезонно заети.

Средства за запазване на заетостта в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за м. май 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателите за всеки осигурен работник или служител, ще се изплащат на работодатели, отговарящи на регламентираните условия за запазване на заетостта, считано от 01 юли 2020 г. до 30 септември 2020 г. Те са за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване и ще се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт. Средства се изплащат за целия период или за част от периода от 1 юли 2020 г. до 30 септември 2020 г.

Осигурителният доход за май 2020 г. се определя, както следва:

 1. за лицата, които имат отработени дни – среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за май;
 2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за май;
 3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;
 4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст – среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т.2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
 5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.

Средства за запазване на заетостта не се изплащат за:

 • работници и служители, осигурени в секторите А, К, О, Р (с изключение на икономически дейности с код 85.10 – частен сектор, и код 85.5), Q (без икономически дейности с код 86.23, код 86.90 и код 88.91 – частен сектор), T и U от Класификацията на икономическите дейности (КИД–2008);
 • работници и служители, които през периода на изплащане на средствата по ал. 2 ползват неплатен отпуск, отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 • работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства и общият размер на средствата надвишава 80 на сто от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя;
 • работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси.

Важно: При изплащане на средства за запазване на заетостта на работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ няма да се прилага изискването работниците и служителите да са били в трудово правоотношение преди 13 март 2020 г., т.е. средствата за запазване на заетостта ще се изплащат на хотелиери и ресторантьори на работници и служители и за сезонно заети.

Хотелиер или ресторантьор, който е получил средства за запазване на заетостта по реда на постановлението, изплаща на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за май 2020 г. и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Хотелиер или ресторантьор, получил средства за запазване на заетостта по реда на постановлението, изплаща на работниците и служителите ( по чл. 1, ал. 1, т. 5 от ПМС, т.е. за тези за които няма да се прилага изискването работниците и служителите да са били в трудово правоотношение преди 13 март 2020 г.), наети след 1 юни 2020 г., трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на минималния осигурителния доход за длъжността и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

За изплащане на средства могат да кандидатстват хотелиери и ресторантьори, които:

 • са местни физически и юридически лица или техни поделения, други организационно и икономически обособени образувания, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 • са декларирали намаляване на приходите от продажби, както следва:
  а) за лицата, учредени преди 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година;
  б) за лицата, учредени след 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.
 • нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 • не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • не прекратят трудови договори на свои работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат средства за запазване на заетостта;
 • нямат извършено нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за изплащане на средствата за запазване на заетостта, за което има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение.

Важно: няма да се прилага изискването да задържат сезонните работници на работа за допълнителен период, равен на този, за който са получавали средства.

Информация за реда и условията за кандидатстване ще се публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“.

Хотелиерите и ресторантьорите следва да подават в дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на средства по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

Към заявлението се прилагат:

 1. 1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда;
 2. 2. декларация за обстоятелствата по:
  – чл. 1, ал. 4, т. 4 – работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства и общият размер на средствата надвишава 80 на сто от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя;
  – и по чл. 3, ал. 1, т. 6 – не прекратят трудови договори на свои работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат средства за запазване на заетостта;
  Важно: Хотелиерите и ресторантьорите не декларират обстоятелства за запазване на заетостта на сезонните работници по чл. 3, ал. 1, т. 5 от ПМС.
 3. 3. декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби по чл. 3, ал. 1, т. 2 или на приходите от дейността по чл. 3, ал. 2;
 4. 4. списък на работниците и служителите по чл. 1, ал. 1, за които се подава заявление за изплащане на средства по реда на постановлението, съдържащ данни за лицата – трите имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер от Националната
  агенция за приходите; номер на заповедта по чл. 173а от Кодекса на труда – за работниците и служителите по чл. 1, ал. 1, т. 3;
 5. 5. заверено копие на годишната данъчна декларация за 2019 г. по ЗКПО или ЗДДФЛ – за лицата, учредени преди 1 януари 2020 г.;
 6. 6. декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.