туристическо лого на България туристическо лого на България
Източник и снимка: Министерство на туризма

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАСОКИ за работодатели и упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, както и лица, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност“, и други дейности, свързани с пътувания и резервации, за изплащане на компенсации в размер на 290 лв. с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, директно засегнати от извънредното положение, по Решение № 429 на Министерския съвет от 26 юни 2020 година

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАСОКИ за работодатели и упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, както и лица, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност“, и други дейности, свързани с пътувания и резервации, за изплащане на компенсации в размер на 290 лв. с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, директно засегнати от извънредното положение, по Решение № 429 на Министерския съвет от 26 юни 2020 година.

За Ваше улеснение предоставяме, кодовете по списъка на икономическите дейности съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) на  работодателите и самоосигуряващите се лица, в трите сектора в областта на туризма, могат да заявяват изплащане на компенсации за работници и служители.

КОД 55 Сектор Хотелиерство
55.1 Хотели и подобни места за настаняване
55.10 Хотели и подобни места за настаняване
55.2 Туристическо и друго краткосрочно настаняване
55.20 Туристическо и друго краткосрочно настаняване
55.3 Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
55.30 Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
55.9 Други места за настаняване
55.90 Други места за настаняване
КОД 56 Ресторантьорство
56.1 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
56.10 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
56.2 Приготвяне и доставяне на храна
56.21 Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод
56.29 Други дейности по приготвяне и доставяне на храна
56.3 Дейност на питейни заведения
56.30 Дейност на питейни заведения
КОД 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
79.1 Туристическа агентска и операторска дейност
79.11 Туристическа агентска дейност
79.12 Туроператорска дейност
79.9 Други дейности, свързани с пътувания и резервации
79.90 Други дейности, свързани с пътувания и резервации

 

 1. На работодатели от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност“, и други дейности, свързани с пътувания и резервации могат да се изплащат компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието, ако са декларирали намаляване на приходите от продажби както следва:
 2. ако сте учредени преди 1 юни 2019 г. – тогава декларираното намаляване на приходите от продажби следва да бъде не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;

Пример: Работодател от сектор Хотелиерство,  учреден на 17.07.1917 г. (преди  1 юни 2019 г.) с хотел „СТРЕЙ – Ф“ (или друго място за настаняване по смисъла на Закона за туризма), за да му бъдат изплатени компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите, то  приходите му от продажби следва да бъдат не по-малко от 20 на сто през 06.2020, спрямо същия месец на предходната календарна година – т.е. спрямо м. 06.2019 г., при условие, че  подава заявлението за изплащане на компенсации през  м. 07.2020 г.

 1. за лицата, учредени след 1 юни 2019 г. до 1 март 2020 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г

Пример:  Работодател от сектор ресторантьорство,  учреден на 19.09.192019 г. ( след 1 юни 2019 г.) с ресторант „СТРЕЙ – К“ (или др. заведение за хранене и развлечение самостоятелно или прилежащо към място за настаняване), за да му бъдат изплатени компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите, то  приходите му от продажби следва да бъдат не по-малко от 20 на сто през 06.2020, спрямо усреднените приходи за 01 и 02 на 2020 г при условие, че  подава заявлението за изплащане на компенсации през  м. 07.2020 г.;

За изплащане на компенсации могат да кандидатстват работодатели, които:

 1. са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 2. заявяват изплащане на компенсации за работници и служители в предприятия, осъществяващи дейност в секторите, съгласно приложението;
 3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината към 31 декември 2019 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 4. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 5. 5. запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за целия период на изплащане на компенсациите, както и за допълнителен период, равен на половината период, за който са изплатени компенсациите;
 6. не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
 7. нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
  ал. 1 или 2, чл. 118, 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период 6 месеца преди подаване на заявлението.

 

 1. На лица, които са регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, както и лица, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци в секторите от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност“, и други дейности, свързани с пътувания и резервации могат да се изплащат компенсации, ако са декларирали намаляване на приходите от продажби, както следва:
 2. ако сте вписани преди 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;

Пример: Ако сте екскурзовод и сте вписани като лице упражняващо свободна професия преди 01.06.2019 за да Ви бъдат изплатени компенсации следва да сте декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през м. 06.2020г спрямо същия месец на предходната календарна година – т.е. спрямо м. 06.2019 г., при условие, че  подавате заявлението за изплащане на компенсации през  м. 07.2020 г.

 1. ако се вписани след 1 юни 2019 г. до 1 март 2020 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

Пример: Ако сте планински водач и сте вписани като лице упражняващо свободна професия след 1 юни 2019 г. до 1 март 2020 г. за да Ви бъдат изплатени компенсации, то  приходите Ви от продажби следва да бъдат не по-малко от 20 на сто през 06.2020, спрямо усреднените приходи за 01 и 02 на 2020 г при условие, че  подава заявлението за изплащане на компенсации през  м. 07.2020 г.;

За изплащане на компенсациите могат да кандидатстват самоосигуряващи се лица, които:

 1. са местни физически лица;
 2. запазват дейността си за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на половината период на изплащане на компенсацията и отговарят на следните критерии:
 3. 3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината към 31 декември 2019 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 4. нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период 6 месеца преди подаване на заявлението.

 

 • Гореописаните компенсации се изплащат в размер 290 лв. (за всеки работник и служител, както и за всяко самоосигуряващо се лица),  за цял календарен месец считано от 1 юли 2020 г., за не повече от шест месеца.

 

 1. Вие като работодател следва да изплащате на работници и служители нетна сума в размер 189 лв. и да внасяте дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице и на осигурителя за съответния месец.

 

 1. Компенсации не се изплащат
 2. на работодател за работници и служители:
  1. които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;
  2. които ползват неплатен отпуск, отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
  3. за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други публични средства и общият размер на помощта надвишава 80 на сто от месечната брутна заплата (включително социалноосигурителните вноски за сметка на работодателя);
  4. за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси;
  5. при напускане на работа от страна на работника компенсацията не се изплаща за месеца, през който е напуснал;
  6. 2. на самоосигуряващи се лица, които са стартирали дейност след 1 март 2020 г.
 3. Обръщаме внимание, че работодателите и самоосигуряващите се лица следва да подадат заявление за изплащане на компенсации по образец подават в дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите.

Към заявлението работодателите прилагат:

 1. 1. декларация от работодателя и документи, удостоверяващи за работодатели по чл. 1, ал. 1 – намаляване на приходите от продажби, а за работодатели по чл. 1, ал. 2 – намаляване на приходите от съответната дейност;
 2. декларация за обстоятелствата по:
 3. по чл. 1, ал. 6, т. 2, относно работници и служители, които ползват неплатен отпуск, отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 4. и по чл. 2, ал. 1, т. 5, относно за лицата, учредени преди 1 юни 2019г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;
 5. и по чл. 2, ал. 1, т. 6, относно лицата, учредени след 1 юни 2019г. до 1 март 2020г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020г.
 6. списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на решението, съдържащ данни за лицата – трите имена, ЕГН, личен номер на чужденец, период, за който да се изплащат компенсации;
 7. декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

Към заявлението самоосигуряващите се лица декларират, че ще запазят дейността си за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на половината период на получаване на компенсация, като и прилагат:

 1. декларация и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби;
 2. декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната;
 3. декларация
 4. по чл. 2, ал. 1, т. 3, че нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината към 31 декември 2019г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 5. чл. 2, ал. 1, т. и 7, нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период 6 месеца преди подаване на заявлението.

 

Подробна информация за реда и условията за кандидатстване може да намерите на  сайта на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“.