ОС на НБТ ОС на НБТ
Източник и снимка: НБТ

Сдружение Национален борд по туризъм проведе годишно Общо събрание на 12 февруари 2020 г.

Сдружение Национален борд по туризъм проведе годишно Общо събрание на 12 февруари 2020 г. в гр. София при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за oтчетната 2019 г. и за oтчетната 2017 г.
  2. Обсъждане и приемане на годишен финансов отчет за 2019 г. и за 2017 г.
  3. Приемане на годишна програма за дейността на НБТ за 2020 г.
  4. Приемане на бюджет за финансовата 2020 г.
  5. Промени в Устава на НБТ
  6. Промени в състава на Управителния съвет и на Контролния съвет на НБТ.
  7. Разни.