МОН деца море
Източник и снимка: МОН

Разяснения на МОН за НП „ОТНОВО ЗАЕДНО“

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува разяснения, свързани с реализацията на новата Национална програма „Отново заедно“, която беше приета с решение на Министерския съвет на 16 юни 2021 г. Публикуваме тези, които засягат сектор Туризъм:

Как се финансира НП „Отново заедно“?

Националната програма „Отново заедно“ се финансира с 15 млн. лв. от държавния бюджет, предвидени за подкрепа на туристическия бизнес. Те ще стигнат за почивка на 30 000 ученици и придружаващи ги педагогически специалисти. Туристическият пакет за всеки участник е с фиксирана стойност 500 лв. Той трябва да включва транспорт, настаняване, храна, застраховка, културна, спортна или друг вид социална програма за шест дни.

Как се кандидатства за участие в програмата?

За да се включат в програмата, училищата трябва да изпратят в МОН минимален набор от документи, описани в програмата, включително три оферти от туроператори, както и мотивирано решение на педагогическия съвет за избор на една от тях. Документите се проверяват за съответствие с изискванията от специална комисия в МОН по реда на тяхното постъпване. Документите се изпращат по електронен път на електронен адрес otnovozaedno@mon.bg с копие до съответното регионално управление на образованието (РУО).

В какви срокове се кандидатства по програмата?

Заявки се приемат на два етапа. Първият етап приключва на 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият за програмата бюджет не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит. Последният срок за кандидатстване е 1 септември или до изчерпване на финансовия лимит.

Какви са критериите за избор на оферти от хотели и туроператори?

Цената на туристическия пакет е еднаква за всички – 500 лв. на участник. Училищата са задължени да съберат поне три оферти от туроператори, вписани в Националния туристически регистър. Всеки от тях трябва да предложи база, транспорт, изхранване и културна, спортна и/или социална програма за фиксираната стойност от 500 лв. С решение на педагогическия съвет на съответното училище се избира най-добрата от трите оферти спрямо включените в нея услуги, вкл. условията за настаняване. Ако туроператор предложи по-ниска пакетна цена, може ли това да бъде критерий за избора му от училището? Не. Цената на туристическия пакет е фиксирана – 500 лв. на участник, и не е критерий за избор на туроператор. При избора на оферта имат значение видът и качеството на предлаганите за тази цена услуги – транспорт, настаняване, храна, застраховка, културна, спортна и/или социална програма.

Има ли списък с туристически бази? Училищата сами ли ще ги избират?

Няма предварителен списък с бази. Училищата ще са задължени да съберат поне три оферти от туроператори, всеки от които трябва да предложи база за настаняване, транспорт, изхранване и културна, спортна и/или социална програма. С решение на педагогическия съвет на съответното училище се избира най-добрата от трите оферти. По този начин поставяме училищата в силна позиция, за да преговарят за най-добрите условия.

Към кого трябва да се обръщат с предложения туроператорите?

Туроператорите могат да предлагат оферти на директорите на всички общински и държавни училища, без ограничение в техния брой.

Как ще се осигури безопасността на учениците по време на почивката?

Училищата организират пътувания на ученици на различни основания. В това няма нищо ново и извънредно. Изпращането на деца на лагери, зелени училища и по различни проекти се случва всяка година. Учителите вече имат опит в организацията и провеждането на подобни дейности. Детските и ученическите туристически пътувания с обща цена в страната и в чужбина, които са инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, се уреждат с наредба на Министерския съвет. В туристическия пакет на „Отново заедно“ освен настаняване, храна, транспорт и културна, спортна и/или социална програма, е включена също застраховка за всички участници. Надяваме се почивките да се проведат нормално и да избегнем всякакви инциденти.

Ако дестинациите за пътуванията се избират от педагогическия съвет или директора, предвидените средства ще осигурят ли ефективна почивка на учениците и разходите на туроператора?

Доколко почивката ще бъде ефективна зависи от организацията и програмата за пътуване. Какви ще бъдат те, решава педагогическият съвет след разглеждане на събраните оферти от туроператори.

Как училища с под 150 ученици ще организират туристическо пътуване с посочени цени за участник при спазване на пазарните условия?

Туристическият пакет за всеки участник е на стойност 500 лв., независимо дали участниците са от голямо или малко училище. Той трябва да включва транспорт, настаняване, храна, застраховка и културна, спортна или друг вид социална програма за шест дни. Всяко училище, независимо от своя размер, трябва да събере поне три оферти от туроператори, от които да избере тази с най-добри условия за организиране и провеждане на пътуването.

Защо тези 15 млн. лв. не бяха дадени за нещо по-смислено като детската болница или лечение на деца в чужбина например?

Петнадесетте милиона лева по тази програма са предвидени целево за подпомагане на туристическия сектор. Образователната система няма избора да ги насочи към други дейности. Изборът пред МОН беше или да се включи, или тези пари да се изразходват по друг начин в полза на туристическия бранш. МОН реши да се възползва от възможността да изпрати 30 000 ученици и педагози на допълнителни занимания и почивка. Целта на новата национална програма е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, да помогне за обогатяване на тяхната култура, да стимулира работата им в екип, да създаде условия за увеличаване на физическата им активност. Всичко това е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година.