кметство Кюстендил кметство Кюстендил
Снимка: СтелаИзточник: радио Фокус

Радмила Рангелова, зам.-кмет на Община Кюстендил: Предоставя се възможност за финансиране на проект, насочен към развитие на туристическите атракции

Заместник-кметът на Община Кюстендил с ресор „Социални услуги, програми и проекти” Радмила Рангелова, в интервю за Радио Фокус – Кюстендил на 27 юли 2018 г.

Фокус: Госпожо Рангелова, Община Кюстендил организира няколко срещи и обществени обсъждания, по повод нова възможност за реализиране на проект за развитие на туристическите атракции, какво представлява тази възможност?
Радмила Рангелова: Стартира приоритетна ос 6, това е процедура за финансиране на проекти за развитие на туристическите атракции, която се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж”. Специфичното за тази процедура е, че тя представлява комбинирано финансиране чрез безвъзмездни средства и финансирана от финансов инструмент. Като комбинираното финансиране е предназначено само за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти, тоест комбинирано между безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент, който е организиран и обезпечен от страна на държавата в подкрепа на общините. Задължително при кандидатстването при тази схема се разработва бизнесплан, провежда се едно сериозно публично обсъждане. Тъй като става въпрос за обекти от национално или световно значение задължително е обектите на интервенция, както и видовете дейности да бъдат съгласувани с Министерство на културата.

Фокус: Каква е основната цел на процедурата?
Радмила Рангелова: Основната цел е да подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атркации, които да допринасят за диверсификацията на туристистическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по – равномерно разпределение на ползите от туризма. Това е глобалната цел на цялата схема, като конкретните цели са да се развият конкурентноспособни недвижими културни ценности от категориите световно и национално значение, чрез превръщането им в туристически атракции. Целта е да се подкрепят, да се финансират проекти, които включват обекти, които притежават значителен туристически потенциал. По проекта могат да се финансират обекти от категория национално значение и от категория световно значение. По този начин е разделена и максимално допустимата стойност за кандидатстване. За категорията национално значение, каквито обекти имаме на територията на нашата община, максималният размер на бюджета е 9 779 150 лева. Специфичното в случая е, че не се изисква съфинансиране в рамките на проектните дейности, в рамките на безвъзмездната финансова помощ, която представлява максимум 85% от общата стойност на проекта. Останалите 15 % трябва да бъдат осигурени от общините като е възможно тяхното редуциране до 5%, в зависимост от това дали проектите са с изразен социален ефект. Допустими за кандидатстване и като бенефициенти Министерство на културата, всички общини на територията на Република България и институции на вероизповедания и техните поделения.

Фокус: Вие проведохте няколко обществени обсъждания, какво се случи на тях?
Радмила Рангелова: Тези обществени обсъждания са свързани с допустимите дейности в рамките на проекта, които могат да бъдат заложени. Тези дейности от една страна са инфраструктурни и те предвиждат консервация, реставрация, възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране, оборудване и въвеждане на техники за анимация и други върху паметници на културата от национално значение. Вертикална планировка на прилежащите пространства, туристическа инфраструктура, необходима за осъществяване на атракциите. До тук сме провели три обществени обсъждания като сме опитали да създадем някакви фокус групи от хора, съобразно техните компетенции, които да се включат при подготовката на проектното предложение със своя капацитет и опитът, който имат, с идеите, които имат, за да може проектът да стане един значим жизненоспособен такъв проект. И ако с първото обществено обсъждане, което проведохме на 29 юни в заседателната зала на Община Кюстендил, целяхме идентифициране на обекти с национално значение на територията на Община Кюстендил, които да се включат в проектното предложение като за целта поканихме директора на Регионалната библиотека, директора на Регионалния исторически музей, Ангел Джонев – местен историк, Евгени Серафимов, който е преподавател по изобразително изкуство, има отношение към културата и изкуството, директора на Художествената галерия, архитект Юри Фърков, Харалан Александров – социален антрополог, всички заместник – кметове на Община Кюстендил. Там форматът беше по – затворен и в рамките на този формат, се опитахме да идентифицираме обектите, такива каквито са допустими за финансиране от една страна, и съответно наистина да са в основата на един добър продукт като краен резултат. Следващото обществено обсъждане беше насочено към местния бизнес или хора, които се занимават с ресторантьорство и хотелиерство, всъщност местният бизнес ще бъде крайният бенефициент на резултатите от този проект, ако се реализира. От тях очаквахме да дадат идеи за меки мерки, които да бъдат включени във връзка с маркетинга на самата туристическа дестинация. Третото обществено обсъждане се проведе във Възрожденското училище. То беше насочено към широката общественост, общински съветници, като разпространихме анкетни карти, чрез които да бъдат давани предложения за проектни идеи, които да бъдат насочени към развитието на такава конкурентноспособна туристическа атракция, която би довела до разпределяне на ползите от туризма на територията на Община Кюстендил. След проведеното трето такова обществено обсъждане, решихме да направим още едно, четвърто, тъй като имаше малко присъстващи хора в залата, да го направим в по -удобно време, когато хората не са на работа, да можем отново да се съберем, да поговорим и да идентифицираме дейности, които наистина биха дали колкото е възможно по-голяма добавена стойност за икономиката на града ни.

Фокус: Кои са набелязаните обекти от национално значение?
Радмила Рангелова: Това са обекти които на първо време са идентифицирани, те подлежат и на коментар, защото има много неизвестни около съгласувателните процедури и от самия бюджет. Самите обекти са джамията „Ахмед бей”, Римските терми и Пирговата кула – като един ансамбъл, които са в непосредствена близост. Другите обекти са митрополитската черква „Свето Успение Богородично”, Крепостната стена „Хисарлъка” и джамия „Фетих мехмед”. По отношение на съпътстващите дейности единствено крепостта се намира на място, където може да се развие по-мащабна съпътстваща дребномащабна инфраструктура, защото останалите обекти се намират в рамките на града.

Фокус: Какви са допустимите интервенции?
Радмила Рангелова: Вече споменах консервация, реставрация, възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране, оборудване и въвеждане на техники за анимация. Другите са програми за превод, екскурозовдски услуги, вертикална планировка, техническа инфраструктура – пътеки за туристи, пътеки на здравето, пътеки за катерене, езда и колоездене. Създаване на места за пикник, указателни табели, посетителски центрове, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт, паркинги, осветление, зелени площи, тоалетни и други дейности, които биха направили така, че когато един турист посети тази забележителност, то той ще се чувства комфортно и ще пожелае да се върне отново.