заседание пето заседание на МСКТ
Източник и снимка: Министерство на туризма

Проведе се петото заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма

Зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева откри петото заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма (МСКТ) на 26 февруари 2018 г. В състава му влизат 45 членове – представители на още четири министерства, на институции в образованието, заетостта и развитието на човешките ресурси, на контролни органите, висши училища, колежи и професионални гимназии от София и страната, работодателски, браншови и синдикални организации, неправителствени сдружения, национални курорти и др.

Зам.-министър Георгиева представи отчет на дейността на съвета до момента, който се оформи като своеобразен форум, събиращ всички заинтересовани страни с цел обсъждане и набелязване на мерки за осигуряване на квалифицирани кадри в туризма.

По време на петото заседание се обсъдиха мерки за осигуряване на нужните кадри в сферата на туризма, както и за провеждане на курсове за повишаване на квалификацията на персонала. Обсъдена бе подготовката на младежите, обучаващи се в професионалните училища по туризъм и осигуряването на работна ръка от Молдова, Украйна и Армения. Членовете на Съвета се запознаха с въведените допълнителни облекчения при наемането на сезонни работници от трети страни съгласно последните изменения на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Правилника за прилагането му.

До момента съветът е провел 4 общи заседания, 4 заседания на работните му групи и 1 специализирано заседание, на които са обсъдени и приети правилата за работа на съвета, приложението на Закона за трудовата миграция и мобилност, както и необходимостта от включване на професионалното направление „Туризъм“ в университетите в списъка на приоритетните специалности.