лого НБТ

Програма на Сдружение Национален борд по туризъм за устойчиво развитие на туристическия сектор в Република България 2018 г.

ПРОГРАМА НА СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2018 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

На 24 ноември 2016 г. беше сформиран новия Управителен съвет на Националния борд по туризъм като сдружение за общественополезна дейност, развитие и утвърждаване на туризма в Република България. Туризмът като структуроопределяща индустрия за българската икономика, която през 2016-та генерира близо 12.5 % от БВП, създава хиляди работни места и има изключително значение за развитието на други съпътстващи икономически сектори трябва да има съответстваща значителна промяна в мащаба на ресурса за реализиране на своята програма като ясен политически знак за ролята и мястото на държавата в устойчивото управление на сектора.

Управителния съвет се обединява около ключови приоритети, изложени в устава на сдружението и на програмна декларация. Програмата включва цели и мерки, чрез които ще се реализират основните приоритети на НБТ съгласно устава на сдружението:

– да популяризира България като предпочитана туристическа дестинация в Европа и света и да издига престижа на българската туристическа индустрия като привлекателен обект за инвестиции и търговско сътрудничество;

– да представлява обединения интерес на туристическата индустрия и свързаните с нея стопански дейности пред публичните органи и институции в Република България, както и пред международни и други сродни организации в страната и чужбина;

– да създава условия, координира и поощрява развитието на туристическата индустрия и свързаните с нея стопански дейности в Република България. Програмата на НБТ за подпомагане устойчивото развитие на туризма в България обхваща достатъчно области, без да се стреми да изчерпа всички за които Управителния съвет набеляза конкретни цели и мерки, и които се очаква да допринесат за развитие на отрасъла и създаване на конкурентоспособен туристически продукт.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Основните цели на дейността на Националния борд по туризъм за 2018 г. са:

– Подобряване на законодателните условия за развитие на туристическата индустрия;

– Развитие на рекламата и интегрирана комуникационна стратегия;

– Повишаване на конкурентоспособността на туризма чрез стимулиране на регионалното развитие и създаване на силни регионални брандове;

– Изграждане и поддържане на необходимото за развитие на туристическата индустрия членства в международни туристически сдружения;

– Повишаване информираността за внедрвяане на дигиталните технологии в бранша;

– Номинации и стимулиране на иновативни практики в туристическата индустрия;

ПРИОРИТЕТИ

ПРИОРИТЕТ 1. ПОДКРЕПА ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА СЪЩЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВАЩАТА УРЕДБА НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ (ЕСТИ)

Цел 1. Подкрепа за въвеждането на съществени изменения в действащата уредба на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), с която Министърът на туризма разработва, изгражда и поддържа Национален туристически регистър, като единна информационна система, която ще свърже в реално време регистрите на хотелите с Министерство на туризма, Министерството на вътрешните работи, Националната агенция по приходите и общините.

Цел 2. Очакваме въвеждането и през 2018 г. да доведе до изсветляване на сектора и да допринесе за по-добра събираемост на постъпленията от туристическата дейност.

ПРИОРИТЕТ 2. СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЦЕЛОГОДИШЕН ТУРИЗЪМ 4 SEASONS 4 YOU!

Цел 3. Създаването на мобилност на заплащането на труда на заетите в сектора у нас, с това от страните в ЕС, което да реши до голяма степен проблема свързан с кадрите в туризма в дългосрочен план.

Цел 4. Неутрализиране на асиметрията в заетостта и създаване на условия за целогодишен туризъм.

ПРИОРИТЕТ 3. ОПОСРЕДСТВАНЕ ЕМИТИРАНЕТО НА „ВАУЧЕРИ ЗА ЗДРАВНА ПРЕВЕНЦИЯ“

Цел 5. Работа по подпомагане вземането на решения за емитиране на „ваучери за здравна превенция“ по смисъла на Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност, като оператор на ваучери за храна в размер на 720 лева годишно, които да бъдат използвани за подобряване на здравето на работниците и служителите в предприятията.

Цел 6. Увеличаване на параметрите средна заетост (ЕО), средна дневна цена (ADR) и среден приход от налична стая (RevPAR) на местата за настаняване и използваемостта на публичните минерални ресурси, чрез ваучери за здравна превенция..

Създаване на условия за публично-частно партньорство за развитие и популяризиране на туристическата дестинация България.

Създаване на правна регулация за статута и управлението на националните курорти

ПРИОРИТЕТ 4. ПОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА И КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА СТРАНАТА КАТО ЦЕЛОГОДИШНА ДЕСТИНАЦИЯ (КОМБИНИРАНИ ПЪТУВАНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАН ТУРИЗЪМ)

Цел 7. Участие в работата на Националния съвет по туризъм и разработването на годишната програма на Министерството на туризма свързана с туристическата реклама на България.

Цел 8. Изработване на предложения за туристическият данък събиран от общините да бъде разходван целево съвместно с местната структура на консолидираните туристически организации за участие в международни туристически сдружения и за целите на националната реклама.

ПРИОРИТЕТ 5. АКТИВНО УЧАСТИЕ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Цел 9. Засилване рекламната и комуникационна стратегия в трети страни и международни организации.

Цел 10. Развиване на адекватни комуникационни и информационни системи чрез дипломатическите представителства и международни организации и за свързаност с Европейската комисия по туризъм и Световната туристическа организация към ООН.

Цел 11. Участие в програмата на Министерството на туризма по време на Председателството на ЕС – 5 ключови събития.

Цел 12. Засилване на присъствието и авторитета на НБТ в значими международни Организации (IHRA, ASTA, JATA, ABTA, COTAL и др.); Засилване на капацитета на НБТ чрез участие в регионални неправителствени организации и съюзи (БАХА и др.).

ПРИОРИТЕТ 6. ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА И ИЗВЕЖДАНЕТО МУ КАТО ПРИОРИТЕТЕН ОТРАСЪЛ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ОТ ДЪРЖАВАТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ

Цел 13: Създаване със ЗИД на Закона на туризма или нов Закон за конфедериране на българската туристическа индустрия на Конфедерация на българската туристическа индустрия. Активно участие в работната група назначена от Министъра на Туризма със Заповед от 13.12.2017 г. за изработване на законодателни текстове за обединението на туристическия бранш.

Цел 14: Прехвърляне на несвойствените за държавата дейности като категоризация на местата за настаняване, хранене и развлечения, сертификацията на балнео и спа и медикъл спа обекти, регистрацията на ТО и ТА, регистрацията на екскурзоводи, планински водачи и ски учители към национални регистри водени от Конфедерацията на българската туристическа индустрия

Цел 15: Опосредстване създаването на ефективен институционален модел (гаранционен фонд или други банкови или финансови механизми), гарантиращ спазването на потребителските права в сферата на туризма и туристическото обслужване

Цел 16: Създаване на законово равнопоставен партньор на Правителството на РБ, който да защитава консолидирано и законово регламентирано, интересите на категоризираните и регистрираните лица по ЗТ.

ПРИОРИТЕТ 7. НАСЪРЧАВАНЕ НА ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ ПАЗАР НА СТОКИ И УСЛУГИ ЧРЕЗ:

Цел 17: Насърчаване на дигиталната икономика в бранша.Намаляване на законовите препятствия пред електронната търговия; Гарантиране на сигурността на личните данни; Защита на интелектуалната собственост.

Цел 18 : Активно участие в работната група, назначена от Министъра на Туризма със Заповед от 6.11.2017 г. за изработване на цялостна концепция за „Национална визия за дигитализация на туризма до 2030 г.

Настоящатата Програма на Националния борд по туризъм за устайчиво развитие на туризма в Република България за 2018 г е приета на редовно събрание на ОС, проведено на 29 Януари 2018 г. в гр. София в офиса на Сдружението.