туристическо лого на България туристическо лого на България
Източник и снимка: МТ

През февруари се очаква откриването на Националното туристическо представителство на Република България в Република Турция

Теодора Таскова от Дирекция „Международна дейност и визови режими“ на Министерството на туризма е един от най-сериозните претенденти за поста туристическо аташе на България в Турция. Тя беше обявена и представена като избраното бъдещо аташе на страната ни в южната ни съседка от Георги Алипиев, директор на дирекцията, в контекста на кръглата маса „Възможности за сътрудничество между България и Турция в областта на здравеопазването и балнеологията“, която се проведе в Истанбул в рамките на Международния бизнес и инвестиционен форум, организиран от Българската агенция за инвестиции.

В тази връзка, а и поради големия интерес към очакваното назначение на туристическо аташе на страната ни в Турция, уточняваме, че Министерството на туризма все още не е провело окончателния си вътрешен подбор и в този смисъл не е приключило процедурата по назначаване на туристическо аташе в Националното туристическо представителство на Република България в Република Турция. Потенциално подходящите кандидати в дирекцията „Международна дейност и визови режими“ са трима, като един от тях е директорът Георги Алипиев.

В момента България има двама действащи служители зад граница на позицията туристически аташета – в Полша и в Германия. След отзоваването на българските дипломатически служители от Москва в началото на военния конфликт между Русия и Украйна, в България се завърна и дългогодишното туристическо аташе на страната ни в Русия – Катя Жекова, служител с богат опит, която също би могла успешно да заеме поста в Турция.

За туристическо аташе в чужбина се командирова дългосрочно служител от Дирекция „Международна дейност и визови режими“ в Министерство на туризма, след съгласуване с Министерство на външните работи и определяне за целта на временен дипломатически ранг за срока на задграничния мандат. Процедурата не предвижда провеждането на конкурс. Служителят се определя от министъра на туризма съобразно притежаваната експертиза.

Допълнителна информация:

Съгласно чл. 6, т. 25 от Закона за туризма министърът на туризма провежда държавната политика в областта на туризма, като предлага създаването на туристически представителства на Република България в чужбина, а съгласно Устройствения правилник на Министерството на туризма, в неговите правомощия е да популяризира България като туристическа дестинация и да подпомага задграничните представителства на Република България чрез аташетата по туризма. В изпълнение на предоставената му съгласно закона компетентност, през септември 2022 г. министърът на туризма проведе среща с министъра на външните работи и отправи с писмо мотивирано предложение до него за разкриване на Национално туристическо представителство на Република България в Република Турция.

С писмо от месец октомври Министерството на външните работи изрази на свой ред принципната си подкрепа за разкриване на Национално туристическо представителство в южната ни съседка и назначаване на туристическо аташе, като даде допълнителни указания относно необходимостта от предварително решаване от страна на Министерството на туризма на въпроси от организационен и логистичен характер, като осигуряването на подходящ офис за приемане на посетители, включително относно необходимостта от преобразуване на съществуващите помещения в Генералното консулство в гр. Истанбул, използвани от Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ), както и относно осигуряване на жилище за аташето по туризъм.

Министерството на туризма осъществи активна комуникация и с Министерството на икономиката и индустрията, в резултат на което бе изразена принципна подкрепа към инициативата и тя беше оценена като навременна и полезна. Последваха редица разговори и срещи на министър Димитров в посока разрешаването на въпроси от организационен и логистичен характер и осигуряване на помещение за Националното туристическо представителство в Генералното консулство на Република България в гр. Истанбул.

Решаването на предварителните организационни и логистични въпроси по разкриването на Национално туристическо представителство на Република България в Република Турция се очаква да бъде финализирано по време на настоящата визита на министър Илин Димитров в Република Турция в периода 25-27 януари 2023 г. Това ще даде възможност през месец февруари 2023 г. да бъде проведена административната процедура по командироване на туристическо аташе в Националното туристическо представителство в южната ни съседка.

Въпреки липсата на изрично изискване за извършване на подбор на конкурсен принцип, аташето по туризъм в Националното туристическо представителство на Република България в Република Турция ще бъде финално определено именно чрез подбор измежду служителите на Дирекция „Международна дейност и визови режими“ въз основа на критерии, определени съобразно особеностите на функциите на туристическите аташета и спецификите на конкретния целеви външен пазар за входящ туризъм. Предимство е наличието на опит в сектор туризъм и практически познания за функционирането на държавната администрация, икономическите особености в Република Турция и отличното владеене на турски език.