маска за лице маска за лице
Снимка: byrevИзточник: АИКБ

Препоръки на АИКБ за предприятията във връзка с COVID-19

Световната здравна организация обяви разпространението на коронавируса (COVID-19) за световен проблем, в страната е обявено извънредно положение. В момента не са известни методи за профилактика и лечение на заболяването. Прогнозите за преодоляване на пандемичната криза варират от 1 до 4 и повече месеци. Разпространението на вируса може да предизвика сериозни затруднения в работата на предприятията от всички икономически дейности и влошаване на икономическите показатели на страната като цяло. Със сигурност всеки работодател ще предприеме мерки за предотвратяване на разпространението на вируса в предприятието му.

Във връзка с това Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) отправяме към своите членове следните препоръки:

1. Определете кризисен екип (работна група, щаб) или длъжностни лица (в малките и средни предприятия) за планиране, организиране и контрол на мерките за справяне с коронавируса. Включете в него представители на работещите (напр. от КУТ).

2. Преценете рисковете за дейността на предприятието. Идентифицирайте потенциалните източници и възможните огнища за разпространение на вируса. Източници на риск могат да бъдат: заболели работници и служители, лица пътували в страни и региони с разпространение на вируса, лица с контакти със заболели в т.ч. членове на семействата им, а огнища – местата за събиране на големи групи хора.

3. Определете уязвимите групи персонал – лицата с ЕР на ТЕЛК и доказани заболявания на дихателната система, сърдечносъдови и онкологични заболявания, бременни и лица на възраст над 60 г.

4. Разпространете информационни материали и указания за безопасно поведение на персонала. Проведете извънреден инструктаж на работещите, като ги запознаете с рисковете и мерките за предпазване от заразяване (без събиране на големи групи от хора).

5. Провеждайте онлайн и с конферентни връзки дейности, като общи събрания, конференции, семинари, обучения, оперативки и други подобни.

6. Осигурете необходимите средства за защита на работещите (маски, ръкавици, резервно работно облекло за изпиране на използваното), отделно съхранение на работното облекло и защитните средства и др.

7. Определете дейностите, които могат да се изпълняват дистанционно, разпределете работата и изпратете вкъщи работещите от дома. Въведете, където е възможно, гъвкаво работно време, сменен режим на работа и други форми, с оглед намаляване на персонала, работещ в едно помещение.

Използвайте възможностите на трудовото законодателство, за да създадете организация на работата, която не позволява събирането на множество хора на едно място в предприятието, с оглед намаляване на прекия контакт както между работниците и служителите, така и между тях и клиентите на работодателя.

Помислете за въвеждане на надомна и/или дистанционна работа, където е възможно. При възможност да се регламентира работата от разстояние (от дома).

8. Създайте подходяща организация на работата, включително въвеждане на променливо работно време, използване на свободни работни помещения и др. Когато се въвежда променливо работно време, определете различни за работниците и служителите фиксирани периоди от време, в които те да бъдат на работните си места. В този случай е възможно да съчетаете променливото работно време с дистанционна и/или надомна работа. Така от една страна ще се избегне едновременното присъствие на всички работници в работните помещения, а от друга – няма да се прекъсне ежедневната връзка с работодателя с оглед ефективно изпълнение на работата.

9. Присъственото полагане на труд да се извършва при спазване на строги мерки, на основа на издаване на заповед от страна на мениджмънта на компанията за задължителни мерки, които трябва да се спазват от служителите и работниците с цел превенция:

– Раздаване на адекватни лични предпазни средства на всички служители и работници, регулярна дезинфекция на работните помещения, регулярна дезинфекция на ръцете, прекратяване на ползването на посуда за многократна употреба;

– Строг ежедневен контрол на входа на производственото предприятие и мониторинг на здравословното състояние на служителите и работниците;

– Ограничаване на командировки и срещи, както във фирмата, така и с клиенти и доставчици. Използване на скайп, вайбър и други методи за провеждане на конферентна връзка по интернет.

10. Определете критичните дейности (процеси, поръчки), както и организационните и технологични процеси, които не могат да бъдат прекратени, или които ще бъдат от особено значение за бъдещата дейност на предприятието. Определете и минимално необходимия персонал за продължаване на работата на предприятието в екстремни условия. Разработете варианти на работа в намален и силно намален състав.

11. Ако в предприятието има свободни помещения, обособете нови работни места за работниците и служителите си така, че да се ограничи възможността голям брой работници и служители да полагат труд в едно помещение и да се осигури достатъчно пространство с оглед намаляване на контактите между тях. Възможно е да се ограничи прекият контакт между работещите в едно помещение чрез поставяне на вътрешни прегради.

12. Определете и осигурете ограничаване на необходимите организационни контакти (срещи, заседания, при предаване на работната смяна, на местата за хранене и др.). Определете реда за хранене, ако поддържате столови и места за хранене, с мерки за ограничаване на контактите и мерки, насочени към обслужващия персонал, допълнителни мерки за хигиена.

13. Определете специални мерки и изисквания към външните лица (шофьори, доставчици) по целия маршрут и за времето на пребиваването им в предприятието за ограничаване и обезопасяване на контактите. Определете подходящи мерки за фирми/външни лица, работещи продължително на територията на предприятието и правила за безопасни комуникации между работещите и външните лица.

14. Създайте процедура, определете и обзаведете обособено помещение, при установени случаи на заразени лица – работник със симптоми (температура над 37,3 С, суха кашлица и затруднено дишане), до явяване на здравните служби, на заболели или със съмнение за заболяване по време на работа лица. Поддържайте списък на заболелите лица.

Направете план при положителна проба на такъв работник, да има общ режим на информиране на ръководителите на засегнатите лица, в т.ч. с цел оперативно установяване на кръга от контактни лица в съответното дружество.

15. Определете периодичността на събиране на кризисния екип за оценка на ситуацията и проверка за изпълнение на плана за действие.

16. Следете за изявленията и материалите и спазвайте разпорежданията и препоръките на Националния кризисен щаб.

17. Изгответе план за действие с конкретни мерки, запознайте с него всички работещи и контролирайте изпълнението му. Ползвайте услугите на лекарите от службата за трудова медицина.

18. При невъзможност за организация на работата по посочените по-горе начини, помислете за възможност да пуснете служителите в платен или неплатен отпуск, в зависимост от ситуацията.

19. Граждани, компании и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57.