NTB UNWTO logo

Предложение от НБТ за промяна на заплащането на такса битови отпадъци във връзка с въведено извънредно положение в Република България

На 18 март 2020 г. ръководството на Националния борд по туризъм (НБТ) представи писмо до кмета на Столична община г-жа Фандъкова с предложения относно промяната на таксата за битови отпадъци в настоящата кризисна ситуация.

Представяме пълният текст на писмото:

До Столичен общински съвет,
До г-жа Йорданка Фандъкова, Кмет на Столична община

Относно: Предложения от Националния борд по туризъм за промяна на заплащането на такса битови отпадъци във връзка с въведено извънредно положение в Република България заради разпространението на заразата от новия коронавирус COVID-19 и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Уважаема госпожо Кмет,
Уважаеми дами и господа Общински съветници,

Както на всички ни е известно, разпространяващият се в цял свят, а вече и у нас коронавирус COVID-19 доведе до дисбаланс в социалния и бизнес климат в
страната. Още в първите 48 часа от обявяването на положителните проби за коронавирус в България бяха отменени множество резервации. В резултат към настоящият момент регистрираме драстичен отлив на клиенти, което доведе до спад на оборота под критичния минимум, необходим за функционирането на всеки един ресторант и място за настаняване. Въпреки предприетите мерки по ограничаване на разходите и запазване финансова стабилност, срещаме сериозни затруднения по
овладяване на ситуацията, в която ни е трудно да се справим сами.

Eдинственото, което можем да направим за момента, е да излезем заедно от критичната ситуация, във връзка с което се обръщаме към вас.

Обявеното извънредно положение, което по своя характер е форсмажорно обстоятелство, обективно ни възпрепятства да осъществяваме ресторантьорска и хотелиерска дейност и ни поставя в положение да закрием, управляваните от нас обекти, считано от 14.03.2020 г. до 29.03.2020 г., което от своя страна води до отпадане на необходимостта от събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поради факта че просто няма генерирани такива на територията на нито един ресторант, съответно хотел.

Въз основа на горепосочените изводи имаме следното предложение:

1. Освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения за собствениците/ползвателите на имот за обществено обслужване, в частност категоризирани като заведение за хранене и развлечение и/или средство за подслон/място за настаняване, за периода от 14.03.2020 г. до нормализиране на обстановката.

Благодарим предварително за Вашето разбиране и експертен капацитет, който разбира пазарните реалности и е наясно за крайно тежкото положение, в което се намираме в момента, като се надяваме на Вашия положителен отговор.

С уважение,
д-р Полина Карастоянова, Изпълнителен директор на НБТ