НАП
Източник: Труд

Позиция на НАП за данъчн облагане при настаняване чрез платформата Airbnb

Много фирми купуват имоти за да ги отдават под наем чрез онлайн платформата Airbnb. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” беше предстена позицията на НАП за това какви са правилата за данъчно облагане и необходимите документи в този случай.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД. От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант.

Българска фирма е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и притежава собствен недвижим имот, който предлага за настаняване на туристи, ползвайки онлайн платформата Airbnb, дружество регистрирано за целите на ДДС в Ирландия. Българската фирма отговаря на всички условия за хотелиер съгласно Закона за туризма. Фирмата е регистрирана на сайта на Airbnb. Зададени са следните въпроси:

  1. Налице ли е доставка между българската фирма и Airbnb и какъв е характера на доставката?
  2. Налице ли е доставка между българската фирма и клиента (гостите) и какъв е характера на доставката?
  3. Налице ли е доставка между Airbnb и клиента (гостите) и какъв е характера на доставката?
  4. Какво е данъчното третиране и документиране на доставките?
  5. Коя е датата на данъчното събитие на всяка една от доставките?
  6. Каква е данъчната основа на всяка една от доставките?

Airbnb е онлайн пазар, който позволява на регистрирани потребители и трети страни (като българското дружество) да комуникират и осъществяват директен контакт с членове, които резервират услуги по настаняване, т.е. в конкретния случай българското дружество получава посредническа услуга от данъчно задължено лице.

На основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона да данък върху добавената стойност (ЗДДС), когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги – когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.

Има ли доставка между българската фирма и гостите

От запитването не става ясно дали българското дружество е категоризирано. Предвид липсата на достатъчно факти и обстоятелства в запитването е от значение да се уточни, че различните туристически обекти, в които се извършва настаняване следва да са категоризирани по реда на чл. 111 и сл. от Закона за туризма (ЗТ).

Самите туристически обекти са изчерпателно изброени в чл. 3, ал. 2 от ЗТ. В т. 1, б. “а” и б. “б” на разпоредбата е посочено, че като туристически обекти клас А се третират хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили, а от клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги.

Предвид гореизложеното, при предоставяне на ползването на категоризиран по реда на ЗТ обект, за целите на ЗДДС се счита, че е налице услуга по настаняване в хотели и други подобни заведения – мотели, вилни и туристически селища, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги.

Доколкото в настоящият случай се касае за настаняване на туристи, е налице облагаема доставка по чл. 12 от ЗДДС с приложима данъчна ставка 9 на сто на основание чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, при условие, че притежавате документите визирани в чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).

Има ли доставка между Airbnb и гостите

Писмените становища ангажират приходната администрация по смисъла на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, поради което, за да получите конкретен отговор относно наличието на доставка между Airbnb и клиента (гостите), запитването следва да бъде подадено от заинтересованото лице Airbnb или клиента (госта) с идентифициращи подателя данни. Запитванията следва да са подписани от представляващия подател или от упълномощено лице, след представяне на пълномощно.

За необходимите документи

По отношението на получената от българското дружество посредническа услуга с доставчик Airbnb, за която данъка е изискуем от получателя, предвид отговора на първи въпрос, начисляването се извършва чрез издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС и отразяването му в дневника за продажби и справка декларация в съответния данъчен период.

В случаите на доставки по чл. 66, ал. 2 от ЗДДС (настаняване), данъкът е изискуем от доставчика регистрирано по закона лице. Същият е лицето платец на данъка, на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС. Налице е задължение за издаване фактура от регистрирания по ЗДДС хотелиер (българското дружество) за извършената доставка на услуга (настаняване) или при получаване на авансово плащане (чл. 113, ал. 1 от ЗДДС). Когато получател по тези доставки е юридическо лице, издаването на фактура е задължително. Когато получател е физическо лице, фактура може да не се издава, съгласно чл. 113, ал. 3 от ЗДДС. За тези доставки се съставя отчет за извършените продажби по чл. 119 от ЗДДС.

Дата на данъчното събитие

На основание чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, данъчното събитие възниква на датата, на която посредническата услуга е извършена от страна на Airbnb.

Датата на възникване на данъчното събитие за доставката извършена от хотелиера (българското дружество) също се определя съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС и това е датата, на която услугата е завършена. В случаите когато хотелиерът предоставя услуга настаняване, включваща една или повече съпътстващи услуги, датата на данъчното събитие се определя в зависимост от датата на завършване на основната услуга – нощувка. Едновременно с това, когато хотелиерът предоставя няколко последователни нощувки, е налице една единствена доставка по настаняване, за която данъчното събитие възниква на датата на завършване на комплексната услуга.

Видно от разпоредбата на чл. 25, ал. 7 от ЗДДС, в случаите на извършено плащане за доставка, преди да е възникнало данъчно събитие за същата, данъкът става изискуем при получаване на плащането, като същият се счита включен в полученото плащане.

Определяне на данъчната основа

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.

Данъчна основа при доставката на услуга по настаняване, предоставена от хотелиер, се определя по правилото на чл. 26, ал. 2 във връзка с ал. 3 от ЗДДС. Следва да се има предвид, че:

  • всички елементи, с които се увеличава данъчната основа, се облагат с намалената данъчна ставка в размер на 9 на сто.
  • туристическият данък по Закона за месните данъци и такси (ЗМДТ) се включва в данъчната основа на настаняването (чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС);
  • данъчната основа не включва сумата на търговската отстъпка или намаление, ако те се предоставят на датата на възникване на данъчното събитие (чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗДДС).

Когато стойностите, необходими за изчисляване на данъчната основа, са определени в чуждестранна валута, данъчната основа се определя на базата на левовата равностойност на тази валута по курса, обявен от Българска народна банка (БНБ) към датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем (чл. 26, ал. 6 от ЗДДС).