лого НБТ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УС НА НБТ НА 31 ЯНУАРИ 2019 г.

Уважаеми Дами и Господа,

Най-любезно ви информираме, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Национален борд по туризъм” на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ взе решение за свикване на Общо събрание на сдружението на 31 януари 2019 г., четвъртък, от 11:00 ч., в гр. София, ул. „Оборище“ № 19, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен отчет за дейността на сдружението за 2018 г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.
  3. Приемане на годишна програма за дейността на НБТ за 2019 г.
  4. Приемане на бюджет за финансовата 2019 г.
  5. Промени в Устава на НБТ.
  6. Промени в състава на Управителния съвет и на Контролния съвет на НБТ.
  7. Разни.

Всички материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение в офиса на НБТ-София, ул. „Оборище“ № 19.
Надяваме се на Вашето лично участие в работата на Общото събрание.
В случай, че това е невъзможно, моля изпратете упълномощени от вас представители, които да представят писмено пълномощно.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,

Полина Карастоянова
Изпълнителен директор на НБТ