НБТ лого

Покана за Общо събрание на Сдружение „Национален борд по туризъм“

До Членовете на Националния Борд по туризъм

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Национален борд по туризъм”, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, взе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на сдружението на 22 май 2024 г., сряда, от 14:00 ч., в гр. София, 1000, ул. „Ген. Гурко” № 1 – Гранд Хотел София, зала „Сердика”, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишен дoклад за дейността на сдружението за oтчетната 2023 г.;
2. Обсъждане и приемане на годишен финансов отчет за 2023 г.;
3. Приемане на годишна програма за дейността на НБТ за 2024 г.;
4. Приемане на бюджет за финансовата 2024 г.;
5. Промени в състава на Управителния съвет;
6. Промени в състава на Контролния съвет;
7. Промени в Устава на НБТ
8. Разни.

Всички материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение в офиса на НБТ-София, ул. „Николай Хайтов“ № 2.

Надяваме се на Вашето лично участие в работата на Общото събрание. В случай, че това е невъзможно, моля изпратете упълномощени от вас представители,
които да представят писмено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 15:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,
Красимир Гергов
Председател на УС
Полина Карастоянова
Изпълнителен директор на НБТ