DigiTour logo
Източник: DIGITOUR

Покана за МСП в областта на туризма от DIGITOUR с цел насърчаване на туристическия сектор в Европа чрез цифрови инструменти и иновации

Проектът DIGITOUR има за цел да подпомогне туристическия сектор, като повиши знанията на МСП за цифровите инструменти и стимулира иновативните идеи за цифрови решения от страна на МСП за подобряване на тяхното предлагане и да насърчи междусекторните и трансграничните партньорства между МСП от туристическия сектор, съответните заинтересовани страни и технологиите.

Предлагат се следните възможности:
Ваучер 1 – 1000 евро
Ваучер 2 – 20000 евро

Покана за МСП в областта на туризма е за представяне на предложения, насочена към подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) в областта на туризма чрез подобряване на тяхната цифрова зрялост, умения и капацитет.

ОБХВАТ
Поканата за представяне на предложения DIGITOUR има за цел:
– да подкрепи МСП в областта на туризма като ги насърчи да повишават квалификацията си, изграждат капацитет и сътрудничат помежду си;
– да подпомогне сътрудничеството между МСП в туризма и участниците в цифровата екосистема;
– да предостави подкрепа за наставничество и обучение на избраните МСП;
– да насърчи създаването на мрежи на европейско равнище, като предложи на МСП достъп до международни платформи и мрежи за сътрудничество.

Общият бюджет на проекта е 480 000,00 евро.

Общата сумата за ваучер 1 е 100 000,00 евро и за ваучер 2 – 380 000,00 евро.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Ваучер 1
Краен срок на поканата: 31 март 2023 г.
Период на оценка: един месец
Продължителност на проектите: 6 месеца. Дейностите трябва да приключат до 31 октомври 2023 г.

Ваучер 2
Краен срок на поканата: 30 ноември 2022 г.
Период на оценка: един месец
Продължителност на проектите: 11 месеца. Дейностите трябва да приключат до 30 ноември 2023 г.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

МСП от туристическия сектор могат да кандидатстват за получаване на финансова и нефинансова подкрепа. За да бъдат допуснати до участие, дружествата трябва да отговарят на следните критерии:
– да имат код на икономическа дейност (КИД), свързана с туристическия сектор:
– 55.10: Хотели и подобни места за настаняване;
– 55.20: Туристическо и друго краткосрочно настаняване;
– 55.30: Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили;
– 79: Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации.

– Регистрация на фирмата преди най-малко две финансови години, което се доказва чрез справка за актуално състояние;

– да е малко или средно предприятие (МСП) съгласно препоръка 2003/361 на ЕС;

– да са установени в държава-членка на ЕС или в трета държава, участваща в програмата COSME.

Ваучер 1
Туристически МСП с ниско ниво на цифрова зрялост, установени в една от страните партньори на DIGITOUR като индивидуални кандидати.

Ваучер 2
Туристически МСП в партньорски консорциум. Консорциумите трябва да се състоят от минимум 2 и максимум 5 туристически МСП. Туристическите МСП, членове на консорциума трябва да отговарят на кодовете по NACE, посочени в част II (стр. 4) от настоящата покана. Координаторите на проектите (т.е. кандидатите) трябва да са установени в една от страните партньори на DIGITOUR (България, Чешката република, Дания, Франция, Германия, Италия, Сърбия, Испания); въпреки това те могат да включват в партньорството си организации, установени във всяка държава – членка на ЕС, или трета страна, участваща в програмата COSME. Избраните кандидати – МСП ще имат възможност да изберат и заплатят конкретни услуги за обучение и консултации, предлагани от доставчици на технологии, включени в платформата DIGITOUR.

ПРЕДМЕТ НА ПОКАНАТА

Кандидатствайки по тази покана, МСП в областта на туризма имат възможност да получат средства за изпълнение на проекти за иновации и цифровизация. Туристическите МСП ще подобрят своите цифрови умения и нивото си на дигитална зрялост чрез обучение и индивидуални консултантски услуги (цел на ваучер 1).

Туристическите МСП ще получат възможност да стимулират иновативни идеи за цифрови решения, като подобрят предлагането на своите продукти и услуги и тяхното управление, маркетинг и популяризиране по нови и устойчиви начини, адаптирайки се към новите предизвикателства на туристическия сектор (цел на ваучер 2).

Проектът DIGITOUR ще предостави 2 вида ваучери: ваучер 1 на стойност 1 000,00 евро (с ДДС) и ваучер 2 на стойност 20 000,00 евро (с ДДС) за реализиране на тези проекти.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Формулярът за кандидатстване ще бъде достъпен на следния уебсайт: https://digitour-project.eu/the-project/#vouchers

Копие от формуляра за кандидатстване можете да намерите в приложения документ. Формулярът за кандидатстване трябва да бъде подписан от законния представител на вашия субект и изпратен по електронна поща на адрес: contact@digitourproject.eu

Освен това от всички кандидати ще бъде поискано да приложат следните документи:
– Справка за регистрацията на дружеството;
– Декларация от заявителя (приложение);
– автобиография на координатора/отговорника по проекта.

След процеса на оценяване и в случай на успех, от наградените дружества може да бъде поискана допълнителна информация.

Участието в настоящата покана за представяне на предложения (в един от двата ваучера) е напълно безплатно за МСП.

Конфиденциалност: Достъпът до получените заявления ще бъде предоставен на екипа на DIGITOUR и на неговата комисия за оценка. Заглавието и общият обхват на проекта ще бъдат споделени на платформата DIGITOUR. Всички поискани данни ще бъдат използвани само в рамките на настоящата покана в съответствие с чл. 13 от Регламент (ЕС) № 2016/679.

ПОКАНАТА може да свалите в pdf ТУК