лого НТБ с IHRA & UNWTO

Покана за годишно Общо събрание на сдружение Национален борд по туризъм

До Членовете на Националния Борд по туризъм

Уважаеми Дами и Господа,

Най-любезно ви информираме, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Национален борд по туризъм” на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ взе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на сдружението на 12 февруари 2020 г., сряда, от 15:00 ч., в гр. София, ул. „Оборище“ № 5, залата на Галерия Оборище 5 при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за oтчетната 2019 г. и за oтчетната 2017 г.
  2. Обсъждане и приемане на годишен финансов отчет за 2019 г. и за 2017 г.
  3. Приемане на годишна програма за дейността на НБТ за 2020 г.
  4. Приемане на бюджет за финансовата 2020 г.
  5. Промени в Устава на НБТ
  6. Промени в състава на Управителния съвет и на Контролния съвет на НБТ.
  7. Разни.

Всички материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение в административния офис на НБТ, ул. „Николай Хайтов“ №2.

Надяваме се на Вашето лично участие в работата на Общото събрание.

В случай, че това е невъзможно, моля изпратете упълномощени от вас представители, които да представят писмено пълномощно.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,

Красимир Гергов, Председател на УС
Полина Карастоянова, Изпълнителен директор на НБТ