диви патици

Отбелязваме Международния ден на птиците

1 април е Международният ден на птиците.

114 са орнитологично важните места в България. Те са обявени от международната природозащитна организация „БърдЛайф Интернешънъл“ (BirdLife International) като места от световно или регионално значение за опазване на птиците.

Разнообразният релеф и сравнително малката територия, заедно с отличното разположение на кръстопът, превръщат България в атрактивно място за наблюдение на птици. Почти 400 вида птици са регистрирани в страната, като някои от тях се срещат само тук.

Международният ден на птиците е един от „най-старите” празници от екологичния календар. Чества се по силата на Конвенцията за защита на редките птици, приета на 19 март 1902 г. в Париж, Франция и влязла в сила от 6 декември 1906 г.

В защитените видове, според конвенцията, спадат освен полезните в селското стопанство птици, така и всички видове от рода на ястребовите, много от които вече са изчезнали, а други са записани в Червената книга на застрашените видове. Ролята на птиците за здравето на екосистемите, за нормалните процеси в тях, а оттам – и за благоприятната жизнена среда на човека е огромна.