Варна
Източник и снимка: Община Варна

Община Варна обявява конкурс за туристическо лого и слоган на Варна

Община Варна обявява конкурс за Проект за концепция за графична визия на туристическо лого и слоган на Варна.

Конкурсът е за създаване на графична визия на туристическо лого и слоган, които да символизират и комуникират туристическия потенциал на дестинация Варна с приложимост в различни комуникационни канали. Целта е утвърждаване на бранд „Варна“ и повишаване на разпознаваемостта на дестинацията на туристическия пазар чрез изготвяне на концепция на графична визия на туристическо лого и слоган, които да асоциират визията на дестинацията.

Конкурсът ще се проведе при следния регламент:

I.Организатор на конкурса: Община Варна

II.Цели:

Утвърждаване на бранд „Варна“ и повишаване на разпознаваемостта на дестинацията на туристическия пазар чрез изготвяне на концепция на графична визия на туристическо лого и слоган, които да асоциират визията на дестинацията.

III.Предмет:

Създаване на графична визия на туристическо лого и слоган, които да символизират и комуникират туристическия потенциал на дестинация Варна с приложимост в различни комуникационни канали.

IV.Критерии за участие:

В конкурса могат да участват всички пълнолетни български и чуждестранни физически и/или юридически лица, с изключение на лицата, участвали в изготвянето на конкурсната програма; членове на комисията за оценяване на проектите; лица, намиращи се в трудови или служебни отношения с възложителя или с член на комисията.

Кандидатите представят следните документи:

Заявление за участие в конкурса (по образец);

Кратко представяне на автора или екипа, който е разработил проекта;

Собственоръчно попълнена и подписана декларация (по образец), удостоверяваща съгласието им с условията на конкурса, авторството им на идейния проект и обстоятелството, че проектът или части от него не са използвани преди това по други поводи, както и че не са участвали в изготвянето на конкурсната програма, не са свързани лица с членовете на комисията, не са лица, намиращи се в трудови или служебни отношения с възложителя или с член на комисията;

Декларация за съгласие за обработване на лични данни (по образец);

Проектно предложение.

V.Допустимост:

Проектите да са създадени специално за конкурса;
Проектите да са с авторски права на участника;
Няма да бъдат допуснати до участие и ще бъдат дисквалифицирани:

– проекти, които не са създадени специално за конкурса;

– проекти, части, от които са интелектуална собственост на трети лица;

– проекти, показвани публично преди началото на конкурса.

VI.Изисквания към проектите:

Участниците могат да използват всички видове техники на изящните и приложни изкуства, както и дигитални техники по отношение на работния процес и графичната концепция;

Всеки участник участва с 1 (едно) предложение за авторски и оригинален проект на лого и слоган в два варианта – български и английски, в предпочитаната от него техника, което трябва да съдържа стилизирана информация за Варна, да асоциира текстово, графично и цветово туристическите дадености на дестинацията;

Проектът трябва да е придружен с кратко текстово описание – идея, послание в текстови формат, основни технически характеристики – използван шрифт (освен ако не е авторски), с описание на цветова схема по палитра Pantone (с допълване по CMYK и RGB) и пропорции на графичната и текстовата част от логото;

Формат: Всяко предложение за концептуален проект на лого и слоган трябва да се представи на хартиен и електронен носител в следните варианти:

-Разпечатки размер А3(420х297мм) на картон 250+гр/м2: цветна, черно-бяла и негатив (на черен фон).

-Работни векторни файлове, формати EPS, PDF, AI.

-Логото да бъде показано в композиция –голям и малък размер, като доказателство за скалируемост;

-Различни варианти за брандиране спрямо потенциалните комуникационни канали: билборд, плакат, дипляна, банери за дигитална реклама и социални мрежи, сувенири;

Графичният образ на лого и слоган трябва да е лесно четим, разбираем и функционален (да може да се използва за различни нужди и комуникационни канали).

Предложенията трябва да са съобразени с целта на конкурса и да отразяват представата за Варна като морска туристическа дестинация с богато историческо наследство и културни традиции.

Проектите не трябва да копират съществуващи графични знаци, гербове и да не са публикувани под някаква форма.

Проектите задължително трябва да съдържат думата „Варна“ (изписана с кирилица за варианта на български език) и „Varna“ (изписана на латиница за варианта на английски език).

Материалите за конкурса се предават в запечатан плик, който съдържа:

1)разпечатки на графичните и текстови елементи;

2)разпечатано кратко текстово описание на посланието;

3)информация за участника – три имена, данни за контакт (адрес, телефон за връзка и електронен адрес;

4)преносим носител с всички файлове на концептуалния проект;

VII. Авторски права

1)Авторите на подадените в конкурса проекти предоставят изключително право на Община Варна да ги разпространява, предоставя на трети лица и показва неограничен брой пъти в тяхната цялост или части от тях във връзка с конкурса и/или за целите на популяризиране на град Варна като туристическа дестинация. Община Варна не дължи насрещно възнаграждение за предоставянето на описаното право на използване.

2)След обявяване на резултатите от конкурса, отличените на първо, второ и трето място проекти, стават изключителна собственост на Община Варна с предоставено право на ползване.

3)Община Варна има правото да извършва доработки по дизайна на проектите чрез възлагане, в зависимост от канала на използване, както и да ги използва неограничен брой пъти в тяхната цялост или части от тях.

4)Авторите на отличените проекти остават носители на авторските и сродните права върху тях, съгласно ЗАПСП, като нямат право да ги предоставят за използване от трети страни.

VIII. Критерии за оценяване:

– тематичност /да отговаря на зададената тема/;
– художествени качества- стил, цветови съчетания, асоциативност;
– техничност – качество на изображението/модела, възможност за мащабиране, възможност за приложимост в различни комуникационни канали – печатни материали, WEB, 3D визуализация и др.;

IX.Награди

Оценяването и класирането на проектите се извършва от назначена от Кмета на Община Варна комисия в срок до 15 календарни дни след крайния срок за подаване на конкурсни предложения. В тридневен срок от приключване работата на комисията, резултатите и проектите финалисти ще бъдат публично обявени на сайта на Община Варна www.varna.bg.

Авторът на спечелилия първо място проект ще получи награда в размер на 5000 лева. Класираните на второ и трето място, съответно 2000 и 1000 лв.

X. Подаване на предложенията:

Проектите, заедно с посочените документи се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват предмета на конкурса и името на участника в деловодството на Община Варна или по поща на адрес: 9000, гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43, дирекция „Туризъм“ за конкурса „Проект за концепция за графична визия на туристическо лого и слоган на Варна“ до 17:30 часа на 13.05. 2024 г.

Проекти, подадени или получени след края на обявения срок няма да се приемат без значение от датата на пощенското клеймо.
Документите могат да бъдат изпращани и по пощата или чрез куриер за собствена сметка. Рискът от забава или загубване е за сметка на кандидата. В такива случаи кандидатът следва да съобрази посочения краен срок за получаване на документите в деловодството на Община Варна.

XI.Прекратяване на конкурса:

Кметът на Община Варна прекратява конкурса със заповед, когато:

– не е подадено нито едно заявление за участие или няма допуснат нито един участник;

– всички постъпили проекти не отговарят на предварително обявените условия от организатора;

– се установят нарушения при откриване на конкурса за проект, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен конкурсът;

– комисията по оценяване не одобри нито един от подадените проекти.

XII.Контакти и допълнителна информация:

Всички лица имат право да задават въпроси към организатора на адрес: Община Варна, дирекция „Туризъм“, отдел „Маркетинг, реклама и анализи“, стая 907, телефон: 052/820 501; 052/820 276, или на имейл: tourism@varna.bg

§ Регламентът на конкурса е утвърден със заповед №1270/09.04.2024г. на Кмета на Община Варна.