Държавен вестник
Източник и скрийншот: Държавен вестник

Обнародван е ЗИД ЗДДС

В Държавен вестник бр. 55 от 19 юни 2020 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, който влиза в сила от 1 юли 2020 г.

Промяната е свързана с временно въвеждане на намалена данъчна ставка от 9 на сто за определени стоки и услуги – от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г.:
Данъчна ставка
Чл. 66. (2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.04.2011 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2020 г., в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г.) Ставката на данъка е 9 на сто за:
1. настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани;
3. ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128;

62. (нова – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 55 от 2020 г., в сила от 01.07.2020 г.) „Ресторантьорски услуги“ са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране. Храни за човешка консумация са храни по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.

Не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги:
а) обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни);
б) доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от ресторанти;
в) доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/или напитки без друга подпомагаща услуга.

С преходни и заключителни разпореди на закона са направени отделни промени и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.: Нов § 6а; в приложение № 1 за Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2020 г. към чл. 9, т. 1 се създава нов ред 60а за хотелиерство и ресторантьорство.