стая стая под наем
Снимка: Виктория БородиноваИзточник: Труд

Облагане при отдаване на стаи от апартамент на туристи

Много хора отдават апартаментите си на туристи чрез различни интернет сайтове. Затова „Труд” представя в рубриката „Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в кои случаи тази дейност се облага с патентен данък.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество „Захаринова Нексиа” ООД. Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

Доходи от отдаване на апартамент за нощувки на туристи

Човек притежава апартамент, в който живее. Желае да отдава стаи за нощувки на гости, като услугите ще се предоставят чрез различни интернет сайтове. Поставен е въпросът: Трябва ли да се регистрира фирма, за да се извършва тази дейност и възможно ли е доходите, които се получават, да се декларират и облагат като физическо лице?

Водещо в определяне на вида доход и неговото облагане при отдаването на апартамент под наем от физически лица е целта на предоставянето му, срока и лицето, ползващо услугата.

В случай, че апартаментът е категоризиран или регистриран по Закона за туризма (ЗТ) и се предоставя на туристи, дейността по предоставяне на апартамента за настаняване е туристическа дейност. „Турист” е посетител, чийто престой е най-малко 24 часа, като по този начин прекарва поне една нощ в посетената дестинация и целта на посещението е туризъм, отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, посещения на роднини и приятели, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно или друго събитие.

Самите туристически обекти са изчерпателно изброени в чл.3, ал.2 от ЗТ. В т.1, б. „б” на разпоредбата е посочено, че като туристически обекти клас Б се третират семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги.

В случай, че осъществяваната дейност е туристически услуги (хотелиерство), чрез предоставяне на апартамент (места за настаняване), следва да се има предвид следното:

Доходът, придобит от тази дейност, подлежи на облагане по реда на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) с годишен патентен данък, когато обектът попада в посочените в приложение №4 към закона и лицето отговаря на условията за облагане с патентен данък.

Редът и условията за облагане с патентен данък са определени в чл. 61з-61п от ЗМДТ. Видовете патентни дейности са посочени в Приложение №4 на ЗМДТ. Местата за настаняване с 1 и 2 звезди, както и регистрираните по Закона за туризма, са посочени в т.1 на приложението.

Според чл. 61з от ЗМДТ, физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение №4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 хил. лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за ДДС, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

Когато мястото за настаняване не попада в посочените в приложението или лицето, предоставящо тези услуги, не отговаря на условията за облагане с патент, посочени в чл.61з от ЗМДТ, тогава доходът от тази дейност ще подлежи на облагане по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

В случай, че във връзка с извършваната дейност получавате посреднически услуги от чуждестранни контрагенти (Вooking, AirBnB и др.) ще е налице задължение за регистрация по ЗДДС.

Съгласно чл.97а, ал.1 от ЗДДС, на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми, и за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2.

Съгласно чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги – когато получателят е данъчно задължено лице по чл.3, ал. 1, 5 и 6.

По този начин, за физическото лице възниква задължение за регистрация по чл.97а, ал.1 от ЗДДС, като задължение за подаване на заявление възниква не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

При регистрация по чл.97а от ЗДДС, на облагане с ДДС ще подлежат само получените услуги, като за тях се прилага ставката от 20%, не се облагат с ДДС приходите от отдаването на апартамента и не е налице право на приспадане на данъчен кредит.

Ако физическото лице не отговаря на условията за облагане с патентен данък, то ще облага дохода от тази дейност по реда на ЗДДФЛ. Доходът ще попадне в обхвата на чл.31 от закона – доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. В чл.2, т.3 от Търговския закон е посочено, че не са търговци лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.

В случая са налице две възможности:

1. Ако апартаментът има категоризация 1-2 звезди или е регистриран по Закона за туризма, ще попаднете в обхвата на облагане с патентен данък. Трябва да подадете патентна декларация към съответната община.

2. Ако нямате категоризация и регистрация или сте получили категория повече от 2 звезди, доходът ще се облага по чл.31 от ЗДДФЛ.

И в двата случая при условие, че обитавате жилището, от където ще отдавате стаи за нощувки, дейността няма да се квалифицира като търговска и не е необходимо да се осъществява в качеството ви на търговец или търговско дружество.