лого НТБ с IHRA & UNWTO
Източник и снимка: НБТ

Националният борд по туризъм подписа рамково споразумение с ПРОФОН

На 25 юли 2019 г. бе подписано тристранно споразумение между двете туристически сдружения Националният борд по туризъм (НБТ) и Българската туристическа камера (БТК) и ПРОФОН за период от пет години от г-жа София Щерева, Изпълнителен директор на ОКУП Профон, д-р Полина Карастоянова, Изпълнителен директор на НБТ и г-н Георги Николов, Председател на УС на БТК.

Собствениците на курорти, хотели, заведения и търговски обекти в тях, членове на НБТ и БТК ще плащат с до 50 процента по-малко за правата на продуцентите при публичното използване на музикални произведения след като двете представителни туристически организации сключиха рамково споразумение с дружеството за колективно управление на права профон за срок от пет години.

Членовете на НБТ и БТК в качеството им на търговски субекти в областта на туризма, хотелиерството и ресторантьорството осъществяват публично изпълнение на звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения в обектите, които стопанисват и в този смисъл се явяват ползватели на репертоара, управляван и администриран от ПРОФОН и същите следва да упражняваната дейността си в съответствие с разпоредбите на специалния Закон за авторското право и сродните му права.

С този акт Профон и двете туристически сдружения гарантират взаимно правата на членовете си при сключването на индивидуални договори във връзка с осъществяването на публично изпълнение на звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения от репертоара на ПРОФОН, както и подпомагат процеса в установяването на конкурентна бизнес среда.

Освен намалена, тарифата е и улеснена максимално за ползвателите, които могат бързо да се ориентират за начина на формиране на възнагражденията според категорията на обекта и местата – за заведенията, според площта – за търговските обекти и броя на леглата за настаняване с категоризация от една до пет звезди.

Очакванията на сектора са, че с намаляването на ставките в тарифата, но и с повишаване на контрола, ще се постигне по-добра събираемост на дължимите възнаграждения.

Срещу предоставените отстъпки и други привилегии двете сдружения се съгласяват да положат всички възможни усилия съгласно предоставените им по Устав правомощия да гарантират и съдействат за изпълнението на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права от страна на своите членове, декларирали качеството си на такива пред ПРОФОН, чрез сключването на индивидуални договори за уреждане на правата за публично изпълнение.

Трите организиции изразяват своята благодарност за принципната подкрепа за постигане на целите на споразумението на г-жа Николина Ангелкова, Министър на туризма на РБ.