Общо събрание НБТ
Източник и снимка: НБТ

Национален борд по туризъм проведе редовно годишно Общо събрание

На 8 февруари 2022 г. в хотел „Хаят Риджънси София“, гр. София, се проведе редовно годишно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Национален борд по туризъм“ (НБТ) на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за oтчетната 2021 г.
  2. Обсъждане и приемане на годишен финансов отчет за 2021 г.
  3. Приемане на годишна програма за дейността на НБТ за 2022 г.
  4. Приемане на бюджет за финансовата 2022 г.
  5. Промени в Устава на НБТ.
  6. Промени в състава на Управителния съвет и на Контролния съвет на НБТ.
  7. Разни.

За нови членове на Управителния съвет на НБТ бяха избрани:
• Г-н Красимир Станев, изпълнителен директор „Албена“ АД
• Г-н Тихомир Трендафилов, управител на „Т.Трендафилов“ ЕООД

За член на Контролния съвет:
• Д-р Кирил Калев, бизнес коуч, Reiss profile master for motivation

На събранието беше приет за нов член на НБТ „Арте Хотел“ ЕООД, което се представлява от г-н Кирил Йовнов, Управител, и г-жа Анна Божкова, Изпълнителен директор.

Официален гост на ОС беше Министърът на туризма Христо Проданов, с когото членовете на НБТ обсъдиха следните теми:
• Осъществяване на възможности за публично-частно партньорство и механизми за подкрепа на средни и големи предприятия (в съответствие с определенията и критериите на Закона за счетоводството)
• Учредяване на Национална туристическа организация /DMO/
• Създаване на електронна платформа за подаване на визов формуляр и други мерки за оптимизация на процесите по издаване на туристически визи
• Осъществяване на взаимодействие с Министерството на труда и социалната политика с цел улесняване на процеса за внос на кадри от трети страни
• Осъществяване на взаимодействие с Министерството на културата с цел рещаване на въпроса за неравноправното третиране на нашите членове от страна на организациите за колективно управление на права (ОКУП) Профон и Музикаутор, с което се нарушават професионални и етични норми, създава се противопоставяне и разделение в туристическия сектор
• Сформиране на експертна група с цел изготвяне на консолидиран баланс на приходите от сектор Туризъм, на базата на който да се постигне увеличаване на средствата, отпускани за реклама
• Осъществяване на взаимодействие с Министерството на образованието с цел подготовка конкурентноспособни кадри.

Членовете на НБТ изказват благодарност за любезното домакинство на г-н Лъчезар Тодоров, изпълнителен директор на Тера Тур Сервиз.

НБТ