Източник и снимка: МТ

МТ участва в първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

В София се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, на което беше одобрен проектът на Индикативна годишна работна програма за 2023 г. по ОПРР 2014-2020 и ПРР 2021-2027. В заседанието участва директорът на Дирекция „Програмиране и управление на проекти“ в Министерството на туризма Тодор Варгов, който е член на комитета.

Процедури за около 2 млрд. лева ще бъдат обявени до края на годината по Програма „Развитие на регионите“, което представлява около 65% от общия бюджет на програмата за периода 2021-2027 г. Общините, неправителствени организации и бизнесът, в това число и представителите на сектор туризъм, могат да кандидатстват по обявените процедури и да получат финансова подкрепа.

Предвижда се през четвъртото тримесечие на 2023 г. да бъдат отворени успоредно процедури за проекти по Приоритет 1 и по Приоритет 2, включително за развитие на туризма, но сериозната подготовка трябва да започне отсега. Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ е насочен към широк кръг заинтересовани страни от 10-те градски общини, основни центрове на растеж: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ е насочен към широк кръг заинтересовани страни на територията на други 40 общини: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански. По отношение на туризма по Приоритет 2 могат да се възползват проекти допълнително в рамките на още 215 общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г.).

Мерките за подпомагане ще бъдат насочени към държавни органи, областни администрации и общински власти, представители на гражданското общество – като неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации; представители на бизнеса (предприятия) и на научната общност; сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост, като се предвижда да включват разходи за СМР, активи, услуги и др.

Новото в настоящия програмен период е възприетият подход на „Интегрирани териториални инвестиции“, който предвижда подкрепата да е разделена на две фази. Първата фаза ще представлява кандидатстване с концепции, в която важна роля имат регионалните съвети за развитие, сред чиито членове участват различни заинтересовани страни със задачата да приоритизират инвестициите спрямо нуждите в съответния регион. Това изисква активна предварителна работа по създаване на партньорства и формиране на интегрирани проектни идеи в периода преди официалното стартиране на процедурите за прием.