Ангелкова Министърът на туризма Ангелкова
Източник и снимка: Министерство на туризма

Морските плажове ще се групират по функционалност и характеристики

С промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) Министерството на туризма планира да се извърши групиране на морските плажове по функционалност и характеристики, които влияят върху възможните начини на ползването им.

Това обяви министърът на туризма Николина Ангелкова по време на общественото обсъждане на промените на нормативния акт, в което участваха представители на бранша, учебни заведения в сферата на туризма, неправителствени организации и др., което се проведе на 3 юли 2017 г.

С измененията в ЗУЧК се въвежда изискване размерът на концесионното плащане, цените на плажните принадлежности и на предоставяните услуги да бъдат обвързани с индивидуалните характеристика на съответния морски плаж в зависимост от групата, в която попада, стана ясно от думите на министъра.

Николина Ангелкова поясни още, че ще се дефинират четири основни групи морски плажове, като за първите три от тях се предлага и създаването на подгрупи. Обособяването ще се осъществява на база минимален набор от обективни критерии, отразяващи географското разположение на плажа, степента на урбанизация на прилежащите му територии, природно-климатичните и екологичните му характеристики, близостта до туристически дестинации, посещаемост и др. Добавен е и показател дали плажът е естествен или изкуствен.

Министърът припомни също, че обсъжданията на промените в ЗУЧК стартираха още миналата година и от тях зависи консенсусът за непосредствено управлението на морските плажове, както и приносът на летния туризъм в националния туристически продукти. Вярваме, че с предложените нововъведения ще създадат по-добри и благоприятни условия не само за посетителите на морските ни плажове, но и за бизнеса. Така за всяка ивица ще има характерна (собствена) тежест в методиката за определяне на минималното концесионно възнаграждение. Също така трябва да се вземат предвид и разходите, които се правят за поддържането й, каза Ангелкова.

С промените по думите й се създава максимален баланс между удовлетворяване на изискванията и нуждите на потребителите и предоставянето на различните видове туристически услуги, а също се повишава и конкурентоспособност на българския туризъм. Добавени са дейности по опазване и предпазване на морския плаж като част от разходите, за които общините могат да разходват постъпленията от наеми на морски плажове. Добавено е изискване част от тези дейности да се съгласуват с министъра на туризма.

Със законопроекта е предложена и преработка на административно-наказателните норми с цел да бъде определена компетентността на съответните органи при установяване на нарушения и налагане на санкции, обобщи министър Ангелкова.