Черноморско крайбрежие Черноморско крайбрежие
Снимка: Юлиана НиколоваИзточник: Министерство на туризма

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане проекта на Закон изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗИД на ЗУЧК).

В хода на общественото обсъждане ще се приемат мнения и становища, които ще бъдат отразени в законопроекта.

Предложените изменения и допълнения в ЗИД на ЗУЧК са насочени към цялостното и по-пълно уреждане и регулиране на обществените отношения в областта на поддържането и управлението на морските плажове.

Основните цели на Проекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) са:

  • да бъде доразвита нормативната база, способстваща въвеждането на възможността за групиране и класифициране на морските плажове, съобразно техните физико-географски дадености и видовете туристически услуги, които могат да бъдат предоставяни в рамките на дейностите по стопанисването им;
  • създаване на максимален баланс между удовлетворяване на изискванията и нуждите на потребителите;
  • постигането на устойчивото развитие и конкурентоспособност на националния туристически продукт, в съчетание с осигуряване защита на потребителите на туристическите услуги.
  • определяне на компетентността на административните органи при установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания.
  • целесъобразно разходване на приходите от концесии и наем на морските плажове от общините.
  • хармонизиране на процедурата по предоставяне на концесии със ЗИД на Закона за концесии.

Публикуваният Проекта на Закон за изменения и допълнения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗИД на ЗУЧК) може да прочетете ТУК.

Предложения може да се изпращат до 29 септември 2017 г. на следния електронен адрес: m.uzunova@tourism.government.bg