Министерство на туризма Министерство на туризма
Източник и снимка: Министерство на туризма

Министерството на туризма предлага промени в Наредбата за категоризация на местата за настаняване

Министерството на туризма предлага промени в Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение с цел намаляване на административната тежест. Измененията се инициират, след като миналата година бяха приети промени в Закона за туризма, с които отпаднаха 19 вида документи. Сега е необходимо подзаконовият нормативен документ да се приведе в съответствие. Проектът на наредбата е предложен за обществено обсъждане.

Текстовете в него са направени след обстоен анализ на действащата наредба и изводите, че някои от изискванията са прекомерни, някои са неуместни, а други – трудно приложими или направо невъзможни за изпълнение през цялото време на упражняване на дейността. Измененията предвиждат облекчаване на изискванията – там, където е възможно, – и доближаване, все повече и повече, до модела, определен по Критериите 2015-2020 на HOTELSTARS.

Намаляват се изискванията към персонала на хотелите. Изисквания за професионална и езикова квалификация вече ще има само за управителите на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения според категорията на обекта.

Основната цел на наредбата е повишаване качеството на предлагания туристически продукт и информираността на потребителите на туристически услуги. И при заложените промени се запазва подходът за въвеждане на унифицирани изисквания спрямо различните по вид и категория места за настаняване и заведения, чрез който се цели осигуряване на комфорт, безопасност и сигурност на туристите.

Минималните задължителни изисквания към видовете туристически обекти и по категории включват критерии, групирани относно:

  1. изграждане на обекта;
  2. оборудване и обзавеждане;
  3. обслужване;
  4. предлагани туристически услуги; и
  5. професионална и езикова квалификация на персонала.