Източник: БНР

Министърът на туризма връчи грамота на университет „Проф. Асен Златаров“ в Бургас

Министърът на туризма Илин Димитров връчи грамота за цялостен принос в развитието и модернизацията на системите за професионална квалификация на кадри в сферата на туризма и за популяризиране на Бранд България на целия научен екип, обслужващ професионално направление „Туризъм” в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Грамотата бе приета от ректора на Университета, проф. Магдалена Миткова и от директора на Колежа, проф. Братой Копринаров.

В разговора на министъра с ръководството на Университета и на Колежа и с преподавателите в професионалното направление „Туризъм”, той изложи своите виждания за връзката между устойчивото развитие на бранша и на образованието у нас. Той предложи идеи за конкретни мерки за подобряване на взаимодействието между средното и висшето образование с туристическа насоченост и работодателите в сферата на туризма: активна работа с браншовиците и медиите за осъзнаване на огромната роля на социалната сплотеност и общата отговорност при рекламирането и менажирането на българския туризъм, приемане на законов регламент, задължаващ целия персонал на 5-звездните хотели в България да има специализирано средно или висше образование по туризъм, търсене на механизми за убеждаване на работодателите за квалификация и постоянна преквалификация на работещите в сферата на туризма с цел усвояването на новите дигитални технологии, налагащи се все повече в този бранш и т.н.

Ректорът на Университета, директорът на Колежа и преподавателския екип изтъкнаха огромното приоритетно значение, което се отдава на направление „Туризъм” в държавния ВУЗ на Бургас. През последната година, след издействане на субсидия от Фонда за енергийна ефективност, сградата на Колежа по туризъм бе екстериорно напълно обновена. Колежът разполага с един от най-добре оборудваните в цялата страна комплекс от специализирани кабинети за обучение по готварство, сервиране, барманство и технология на приготвяне на храната. А от настоящата учебна година студентите ще се обучават за работа с най-модерните програмни продукти: уеб-базирани програми и електронни платформи в хотелиерството и ресторантьорството, благодарение на отличното сътрудничество с туристическите браншови организации в Бургаска област.

В обмена на мнения министър Димитров, ръководствата на Университета и Колежа и преподавателите се обединиха около идеята, че обучението на компетентни кадри за нуждите на туризма у нас се нуждае както от качествена учебна база и отлична учебна среда, така и от финансовата и менторската подкрепа на работодателите в този бранш, както и на държавата.