Девня от птичи поглед Девня от птичи поглед
Снимка: Община ДевняИзточник: БТА

Финансират бизнес проекти за развитие на местния потенциал на две варненски общини

Предприятия, земеделски стопани и занаятчии на територията на варненските общини Девня и Аксаково могат да кандидатстват за финансиране, с помощта на което да развиват своя бизнес и местната икономика, съобщават за БТА от Областния информационен център-Варна. Приемът на проектни предложения е обявен от Местна инициативна група „Девня – Аксаково“ по Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Тя се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 322 575 лева.

Нейната основна цел е развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес и повишаване на инвестициите в неземеделските сектори на територията на Девня и Аксаково. За финансиране могат да кандидатстват земеделски стопани или микропредприятия на територията на двете варненски общини, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, а физическите лица – по Закона за занаятите.

Подкрепа по мярката ще получат проекти, свързани с предоставяне на социални и здравни услуги – грижи за деца, възрастни, хора с увреждания, както и ветеринарни дейности, счетоводство, одиторски и ИТ услуги. Допустими за финансиране са производството на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги. Занаятчиите също могат да кандидатстват за отпускане на средства по мярката, с които да развиват бизнеса си.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти, включващи дейности за развитие на туризъм, е 977, 90 лв., а за всички останали – 14 668, 50 лв. Максималният е 293 370 лв., а за проекти, включващи дейности за развитие на туризъм – 19 558 лева. Интензитетът на подпомагане не може да надвишава 75 на сто от разходите по проекта, а за развитие на туризъм – 5 на сто, което означава, че бенефициентите ще имат ангажимента да осигурят и собствено финансиране.

Подаването на проектни предложения по мярката ще продължи до 6.11.2022 г. Пълният пакет документи за кандидатстване могат да бъдат намерени в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020, чрез която се осъществява целият процес на подаване и отчитане на проекти.