мина Мадан
Източник и снимка: Община Мадан

Финализирани са дейностите по проекта за развитие на минния туризъм в Община Мадан

Реализираните дейности и положителните резултати от изпълнението на проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион”/ „Sustainable eco-cultural valorization of mines and quarries sites in the cross-border area“, акроним: „Terra-Mine”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България” 2014-2020 г.“, бяха представени на 13 октомври 2022 г. от ръководителя на проекта Бисер Курджиев пред местните и националните медии в Мадан и региона.

Основната цел на проекта е валоризирането на мини и кариери в гръцко-българския трансграничния район и превръщането им от места на традиционните занаяти и професионална дейност в атрактивни и действащи места за посещение, както за местното население, така и за посетители.

Закритата минна изработка в град Мадан е трансформирана и обособена в подземен минен музей „Сполука“. На обекта са прокарани изработки /камери/, извършени са възстановителни и обезопасителни работи и е изградено подходящо осветление.

Проектът е уникален в сферата на минния туризъм, заяви кметът на Община Мадан Фахри Молайсенов. По думите му, подземният минен музей „Сполука“ е единствен на Балканите. Цялото трасе е направено с релсов път, за да се използва рудничен транспорт за достигане до експонатите.

Кристална зала „Родопски кристал“ e ремонтирана и освеженa, а всички експонати са подредени тематично и са специално осветени. Изградена е и рампа за хора със затруднено придвижване за по-лесен достъп до залата.

Според кмета на Община Мадан Фахри Молайсенов Кристалната зала “Родопски кристал” е единствена по своето естество в света.

По проекта са изпълнени още дейности, свързани с ремонт и рехабилитация на „Музей по минно дело и рудодобив” – Мадан, облагородяване на прилежащата територия в района на музейните съоръжения, обезопасяване на „Пещера Шаренка” и превръщането и в туристически обект.

Кметът на Община Мадан Фахри Молайсенов сподели, че замисълът на проекта е да провокира максимален брой туристи да посетят тези единствени по рода си атракционни места в града, които нямат аналог.