Румен Драганов
Снимка: НБТИзточник: БТА

Доц. Румен Драганов: Комплект от предложени закони в туризма се очаква да балансира социално-икономическото развитие на регионите и общините в България

Комплект от предложени закони в туризма се очаква да укрепи авторитета и мястото на бранша в общините и държавата, да подобри управлението и контрола и да стимулира инвестициите в туризма във високотехнологични производства на стоки и услуги, да доведе до балансирано социално-икономическо развитие на регионите и общините. Изводът е от публикация на директора на Института за анализи и прогнози в туризма доц. д-р инж. Румен Драганов, която е поместена под рубриката „Мнението на специалиста“ в последния информационен бюлетин на Министерството на туризма, оповестен на интернет страницата на ведомството.

Работната група за изработване на предложения за промени в туристическото законодателство с участието на представители на сектора беше сформирана в изпълнение на краткосрочни политики, залегнали в програмата на министър Илин Димитров в мандата на служебното правителство. Работната група заседава под ръководството на заместник-министъра на туризма проф. Мариела Модева.

Като цяло се е оформило виждането за изработване на шест самостоятелни закона и закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за туризма, който да обедини и направи връзката между тях.

За обсъждане в работната група са били предложени: Закон за Националната туристическа организация (ЗНТО), Закон за туристическите паркове, места и точки (ЗТПМТ), Закон за Националната камара на хотелиерите и ресторантьорите, Закон за Националната камара на самостоятелните заведения за хранене и развлечения, Закон за Националната камара на туроператорите и туристическите агенции и Закон за Националната камара на екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите. Предложените закони са взаимосвързани.

Търсеният модел на обединение на браншовите организации в туризма, който да залегне в закон, трябва да бъде на база направления в бранша и управление на туристическите ценности публична собственост. Това е било мнението на членовете на работната група. Бъдещият закон за обединение на браншовите организации в туризма ще бъде предоставен на Народното събрание, като се търси парламентарна подкрепа за приемане на измененията и допълненията на Закона за туризма. От работната група са стигнали до извода, че ще бъде целесъобразно да бъде изработена законова рамка, която да включва обединение на различните браншове в туристически камари, които от своя страна да участват в националната туристическа организация, свързана с маркетинга и рекламата на туристическата стока и възможностите за инвестиции в страната. Отделно ще да бъдат изработени текстове за организация и управление на туристическите ценности и туристическите територии, включени и в сега съществуващите национални туристически курорти, туристически комплекси, места и точки.

Основа за националната реклама за туризъм и инвестиции е ЗТПМТ, който регламентира управлението на публичната държавна собственост в туризма и дава основание на Националната туристическа организация (НТО) за извършване на маркетинг и реклама на тази държавна собственост. Законът дава възможност и за преобразуване на националните курорти, курортните комплекси, туристическите курорти и туристическите ценности, като елементи на недвижимите културни ценности да се управляват много по-добре и да бъдат привлечени инвестиции, отбелязват от ведомството. Камарите заедно с Министерството на туризма са в основата на Общото събрание на НТО и дават прозрачност и предвидимост на работата на организацията.

В проектите са посочени условията наименованията на браншовите туристически камари да бъдат в продължение на сега съществуващите туристически сдружения, при условие, че Общото събрание на съответното сдружение се съгласи името да бъде използвано в закона и ако Общото събрание на съответната браншова камара е съгласно с това.

Така Националната камара на хотелиерите и ресторантьорите ще бъде продължение на вече създадените структури на съществуващите асоциации в туризма. Управителният съвет на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация приема този подход и е готова съществуващите структури на асоциацията по места да поемат организацията на местните туристически камари, се посочва в публикацията на Министерството. Така местните структури ще отговарят за категоризацията пред Министерството на туризма и ще бъдат основен фактор за вписване и отписване на туристическите обекти на тяхна територия. Проектът предвижда местната камара да одобрява и разрешенията за строеж на територията на общината, за да се избегне безразборното строителство и презастрояването.

Националната камара на самостоятелните заведения за хранене и развлечения ще води регистъра и ще отговаря пред Министерството на туризма за категоризацията на лицата, желаещи да бъдат вписани в регистъра, както и разрешенията за инвестиции в този бранш. Камарата на туроператорите и туристическите агенции ще води регистъра на туристическите предприятия, извършващи дейността и ще управлява Гаранционния фонд за включените в него туроператори. Националната камара на екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите ще управлява регистъра на лицата, занимаващи се с тази дейност и ще работи съвместно с туристическата полиция, контролираща правото на лицензираните лица да изпълняват своя труд.

Председателите на националните туристически камари ще участват в Общото събрания на Националната туристическа организация (НТО), създадена с предложения закон. Наименованието може да бъде Национален борд по туризъм (НБТ), само ако Общото събрание на НБТ вземе решение за предоставяне на своето име, а Общото събрание на НТО се съгласи. НТО се създава за следните дейности: разработване и прилагане на маркетингова стратегия за развитие на дестинацията за туризъм и инвестиции в съответствие с националната маркетингова стратегия; организиране провеждането на маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток в туристическата дестинация за туризъм и инвестиции и на анализи и прогнози за туристическото развитие, осъществяване на дейности по изграждане на бранд, връзки с обществеността и реклама на туристическата дестинация за туризъм и инвестиции и дигиталната реклама в медиите.

Законът за туристическите паркове, места и точки е да осигури създаването на условия за стимулиране на инвеститорите да извършват иновативна туристическа производствена дейност в националните курорти, туристически комплекси и туристически места, които се предлага да придобият статут на туристическите паркове, места и точки. Това ще създаде благоприятна институционална среда за устойчив и екологичен туризъм, иновации в туристически дейности за развитие на производства и услуги с висока добавена стойност, подобрени условия на труд и за подобряване на икономическата ефективност на туристическите предприятия.