лого НБТ

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ №01/12.03.2019 г. за избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 /01.07.2016 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

№01/12.03.2019 г.

За избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 /01.07.2016 г.

 

Във връзка с изпълнение на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0150-С01/18.01.2019 г. с наименование „Повишаване участието на бизнеса и гражданското общество при формиране и мониторинг на политики в законодателство в сектор „Туризъм“, с оглед на необходимостта от избор на изпълнител за предоставяне на услуга за реализиране на Дейност 1 от проекта, Сдружение с нестопанска цел „Национален борд по туризъм“ набира оферти при следните условия на изпълнение:

Предмет на услугата: „Проучване на добри практики в държавите членки на Европейския съюз и региона на Балканите и изготвяне на анализ относно съществуващите модели на финансиране на националния туристически маркетинг и реклама“

Тип на услугата: Избор без провеждане на процедура чрез публикуване на покана за набиране на оферти, по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 /01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договор.

Описание на услугата:

От избрания кандидат се очаква да изготви проучване на добрите практики за структурата, функционирането и дейността на националните туристически организации в страни като Австрия, Финландия Дания, Гърция, Хърватия и Сърбия и др., като фокусът на изследването ще попадне над националните туристически организации и фондове в изброените страни, а именно – Austrian National Tourist Office (ANTO), Finnish Tourist Board (МЕК), Danish Tourist Board (GTP), Greek Tourism Organisation, Croatian National Tourist Board (NTZ) и National Tourism Organisation of Serbia.

Проучването следва да включва и изследване на стратегическите цели на националните туристически организации в страни от ЕС и региона на Балканите. Друг негов акцент е изследването на националните туристически организации по привличане на инвестиции и оказване съдействие за реализиране на проекти за устойчиво и балансирано развитие на туризма на национално, регионално и местно ниво, включително за изграждането и развитието на инфраструктурата, свързана с туризма, както и функции да представлява дестинацията пред международните органи и организации в областта на туризма. Обект на изследване са  практиките за разработване на проекти и участие в разработването, оценяването, наблюдението и контрола върху изпълнението на програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и от международни организации, както и механизмите за създаването на туристически представителства в чужбина.

Срок на изпълнение на услугата: Избрания изпълнител следва да започне изпълнение на дейностите до 7 дни след сключване на договор. Краен срок за предоставяне на изготвен доклад – 30.06.2019 г.

Прогнозна стойност: Предложената цена не следва да надвишава общо 29 000.00 лв. /двадесет и девет хиляди лева/ без ДДС. Ценовото предложение следва да включва всички разходи за изпълнение на поръчката и цената да бъде посочена в български лева, без включен ДДС.

Дата на обявяване на поканата: 12.03.2019 г.
Краен срок за приемане на оферти: 19.03.2019 г. 17.00 ч.

Вашата оферта следва да съдържа:

  1. данни за кандидата;
  2. ценово предложение – по образец;
  3. срок на валидност;
  4. техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец;
  5. декларация от кандидата – по образец;
  6. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители- по образец.

Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на услугата следва да представят своите оферти на адрес: гр. София, ул. „Оборище“ № 19, до 17,00 часа на 19.03.2019 г. Комплектът документи следва да бъде изпратен в запечатан непрозрачен плик по куриер или чрез Български пощи, или депозиран на адреса на сдружението. Всеки кандидат има право да представи само една оферта.  Офертите се изготвят на български език, предложената цена  е в български лева.

Комисията по оценяване ще отвори подадените оферти на 21 март 2019 г. от 15.30 часа.

Изпълнителят ще бъде избран по критерий най-ниска цена.

За допълнителна информация: телефон 02/963 47 37 или на e-mail: office@modus.bg.

Приложения (натиснете върху приложението за сваляне):
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: ОФЕРТА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3: ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4: ДЕКЛАРАЦИЯ за използване на подизпълнители
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5: Техническа спецификация
ДОГОВОР-проект

Ръководител проект: Полина Карастоянова